Knjiga »Glazbe prije sve­ga« hrvatske muzikologinje i u­mirovljen diplomatkinje dr. sc. Zde­nke Weber netom ob­ja­vljena u nakladi Hkz Hrvatskoga slova predstavljena je pandiljak, 1. julija u Hrvatskom slovu u Zagrebu. Na poziv Znanstvenoga insti­tuta gradišćanskih Hrvatov  i Hrvatskoga kulturnoga dru­štva Trajštof dr. Zdenka We­ber je držala predavanje u S­ocijalnom cen­tru u Trajšto­fu u Gradišću „Claude Debussy i hrvat­ska glazba“; srijedu, 26. junija navečer.

ZAGREB — Knjiga je obja­v­ljena kao 40. po redu u knjiž­ni­ci Hrvatsko slovo. U predstav­ljanju su sudjelovale urednica knjige mag. art. Eva Kirchma­yer Bilić, nakladnik Stjepan Šešelj, muzikologinja Jana Ha­luza i autorica dr. sc. Zdenka Weber, a gla­z­beni dio programa izveli su studenti Mu­zičke akademije u Zagrebu.

Evo ča je o knjigi napisa­la urednica Eva Kirchmayer Bi­lić:
„Jedinstvena osobnost, po­ja­va i djelovanje hrvatske mu­zi­kologinje i di­plomatkinje dr. sc. Zdenke Weber tijekom gotovo polu­stoljetnoga neumornoga, ne­prekidnoga, upornoga, savjes­noga i predanoga služenja gla­zbi, umjetnosti, kulturi, to­č­nije tisućin pojedincev ke je u tom vrimenskom razdoblju su­sretala i o ki je pisala, uistinu je zadivljujuća i zacijelo nima sličnoga primjera u hrvatskoj novijoj povijesti. (…) Ova knji­ga ka, premda želji obuhvatiti svo djelovanje dr. Weber u ta­jedniku Hrvatskome slovu, tek je djelić najvažnijih glazbenih trenutkov iz nje prebogatoga životnoga puta i iskustva ka je od 1995. ljeta dilila s čitatelji Hrvatskoga slova, objavljuju­ći ih od samoga osnivanja ovoga tajednika za kulturu. Željim vjerovati da će ova knjiga biti poticaj mladim i novim naraš­ćajem glazbenikov i muziko­lo­gov za istraživanje, analizu svih opisanih glazbenih dogadjajev, osob, umjetničkih djel, nastupov, koncertov i susretov o ki je dr. Weber pisala, a isto i nje same. Jer zaista, iščitavajući te­kste u razdoblju od 1995. do danas, itekako se more uočiti i pratiti zbivanja, gledati kako su hrvatska glazba i glazbeniki rasli, minjali se i razvijali tije­kom proteklih gotovo trideset ljet.“

Predstavljanje se održalo u Hrvatskom slovu, Hrvatske bratske zajednice 4 u Zagrebu.                        

(T. Šikić)

Kategorije