Sudjelovanje nacionalnih ma­njin u hrvatskoj vladi poruka je europskih i univerzalnih vridnosti zemljam u okr­u­ženju, izjavio je u srijedu, 26. augusta hrvatski premijer A­ndrej Plenković u razgovo­ru s diplomati. On je u Ba­n­ski dvori predstavio članom diplomatskoga zbora nove čl­anice i člane vlade, osnovne smirnice nje programa i klju­čne političke izazove pred Hrvatskom. Rekao im je ka­ko „očekuje intenzivnu i otvorenu komunikaciju i da uz jačanje gospodarstva, izgra­d­nju tolerantnoga društva i rješavanja otvorenih pitanj sa susjedi ojačamo odnose izmed Hrvatske i vaših držav“.

ZAGREB — Plenković je do­dao, da je nova parlamentar­na većina Hdz-a, zastupnika naci­onalnih manjin i nekoliko libe­ralnih stranak „pozicionirana tako da omogućuje peljanje p­o­litike ka je odgovorna, uklju­či­va i djela za tolerantno društvo“.

Ocijenio je da nacionalne m­anjine, participirajući u vla­s­­ti, moru dodatno realizirati prioritete ki ćedu poboljšati živote njihovih pripadnikov.

„To nije samo poruka unutar Hrvatske, nego i zemljam u o­kruženju, posebno na jugoisto­ku Europe, kao model i način djela ki najbolje reflektira uni­verzalne i europske vridnosti ke hrvatska vlada dili“, istaknuo je Plenković. Naglasio je kako je na tom tragu tijekom augusta poslano nekoliko važnih porukov, po­put onih na 25. obljetnici Oluje „kade smo se prisjetili hrvat­skih žrtav, ali i izrazili pijetet prema žrtvam srpske i drugih nacionalnosti“, ali i porukov ke su u utorak na obilježavanju zločina nad srp­skimi civili u Grubori odaslali potpredsjedn. vlade Tomo Me­dved i Bo­ris Milošević (Srbin).

„Na tom tragu ćemo peljati aktivnu politiku ka će gledati prema budućnosti, a imati pra­vičan i istinit pogled prema r­e­centnoj povijesti. Samo na ta n­ačin kao cijelo društvo mo­re­mo homogeno ići prema naj­pr i djelati na oporavku hrvatsko­ga gospodarstva“, rekao je.

Hrvatska se kvalitetno nosi s epidemijom koronavirusa

Premijer se je osvrnuo i na hrvatsko upravljanje pandemi­jom koronavirusa, rekavši kako se je dosad pokazalo da se dr­žava „more kvalitetno nositi s timi izazovi“, tr da je išla „u pr­avodobno zatvaranje, a po­tom i postupno i pravodobno otvaranje“ ko je omogućila so­lidan rezultat turističke sezone.

Rekao je da su trenutni uku­pni broji „zabrinjavajući, no različiti od kliničke slike“ i n­a­glasio da će Hrvatska djelati na smanjenju toga broja do po­četka školskoga ljeta. Odgovor EU na koronakrizu nazvao je „izrazito dobrim i kvalitetnim“ jer je omogućio brzi angažman sre­dstav ka ćedu svim članicam pružiti priliku za kvalitetan go­spodarski oporavak.

(Hina)

Kategorije