Mladina europskih narodnosti je u Velikom tajednu organizirala vazmeni seminar u Budišinu u Nimškoj, kade je sudjelivao i Hrvatski akademski klub. Pri generalnom spravišću su odibrali novoga predsjednika.

Budišin – Tradicionalni vazmeni seminar Mladine europskih narodnosti, kratko MEN, u Velikom tajednu se je ljetos održao na istoku nimške u Budišinu u Lužici kod Sorbov. Ondešnja omladinska organizacija PAWK skrbila se je za organizaciju seminara pod geslom „Know your rights” (Poznaj svoja prava). Pozivu se je odazvalo kih 40 sudionic i sudionikov različnih manjin iz cijele Europe. Iz Austrije je sudjelivalo pet aktivistic slovenskoga kluba KSŠŠD-a i tri osobe od HAK-a.

Sudioniki su se u dvi djelatni grupa bavili dokumenti kade su zapisana manjinska prava. Jedna grupa je ovako upoznala osnove, a druga grupa se je sastojala od malo iskušenijih osob je djelala na konkretni potribovanji.

Predsjednik HAK-a i ujedno član odbora MEN-a Aleks Vuković istaknuo je veliku motivaciju i želju sudionic i sudionikov aktivno sudjelivati u manjinskoj politiki i ovako stavljati pritisak na politiku i institucije. Polag njega da bi bilo važno jače iskoristiti te sinergije i dobru suradnju pojedinih omladinskih organizacijov.

Bogati okvirni program

Vazmeni seminar peljao je narašćaj manjinskih organizacijov i u ugljenokope u istočnoj Nimškoj. Okopavanje mrkoga ugljena utiče i na sorpsku manjinu. Čuda sel je zbog širenja ugljenokopov nestalo, a tim i kultura i jezik. Sudionice i sudioniki nisu samo upoznali gornjolužičke Sorbe, čija manjina i jezik je vitalnija, nego i dolnjolužičke, čiji centar je Cottbus.

Onde da su bili kod Kolektiwa Wakuum, umjetničkoga udruženja. Kot je rekao Vuković je zanimljivo za njega, koliko sličnih poteškoć imaju Sorbi i gradišćanski Hrvati.

Odaljenost od kulturnih i jezičnih centrov da je i onde veliki problem. Lužica je poznata za bezbroj vazmenih običajev. Te su sudionice i sudioniki seminara u večernjem programu isto upoznali. Med drugim su upoznali načine ukrašavanja vazmenih jaj.

Kako je u istočnoj Nimškoj, osebujno u Saksoniji desnica jako jaka, su neke sudionice i sudioniki i prošli na demonstraciju. Od MEN-a su tamo držali Vera Buranić i Christoph Graf govore protiv mržnje i za ljudska prava. Vuković i Buranić su bili i gosti radija mdr, ki ima cjelodnevnu ponudu na sorpskom jeziku.

Bretonac Louis Albert Becker na čelu MEN-a

Pri generalnom spravišću, svako ljeto na koncu vazmenoga seminara, ov gremij odibira novoga predsjednika. Dosadašnji predsjednik Andor Barabas se po dvi perioda već nije smio postaviti za ovu funkciju. Glasanje med Louisem Albertom Beckerom od bretonske manjine u Francuskoj i Sebastiana Ariona od nimške manjine u Rumunjskoj je dobio Bretonac, ki je do sada bio komisar za manjinska prava i politiku. Na njegovu poziciju je odibrana Weronika Koston od nimške manjine u Poljskoj.

Hakovka Vera Buranić je ostala potpredsjednica MEN-a. Nje mandat isteče stopr kljetu. Isto valja za potpredsjednika Christpha Grafa i komisaricu za integraciju članov Feliciju Touvenot, obadva člani PAWK- a. Aleks Vuković, do sada komisar za komunikaciju, je položio ovu funkciju, ostat će ali u istoimenoj djelatnoj grupi. Njegovu poziciju je preuzela Johanna Kezdi od nimške manjine u Rumunjskoj. Koruški Slovenac Luka Olip od Mlade enotne liste je odibran za drugu periodu u funkciji blagajnika.

MEN svečuje jubilej

MEN utemeljen je 1984. ljeta. Ljetošnje djelovanje ada stoji u znaku 40. jubileja organizacije. Ovom prilikom organiziraju i posebni Yeniversary, a to od 18. do 21. julija u koruškom Pliberku. Svečevanje je planirano i za bivše aktivistice i aktiviste i neka obuhvaća predavanja, diskusije, male djelaonice, koncerte i konferencije za štampu.

Tereza Grandić