„Nationalfeiertag“ je nacionalni praznik Republike Au­strije kim se obilježava odla­zak okupacionih snaga SAD-a, Velike Britanije, Francu­ske i SSSR-a 1955. ljeta.

BEČ — Po Drugom svitskom boju, savezniki Sad, Velika Bri­tanija, Francuska i Sssr po­di­lili su austrijski teritorij u če­tiri okupacione zone, a državom je do 1955. upravlja­la „Saveznička komisija za Au­striju“ (Alliierte Kommission für Österreich).

Državni ugovor

Deset ljet po završetku Dru­goga svitskoga boja potpisan je u dvorcu Belvedere u Beču, na temelju Moskovske deklaracije iz 1943. ljeta, medjunarodni sporazum o ponovnoj uspo­s­tavi samostalne i demokratske Republike Austrije. Sporazum su potpisali predstavniki Sad-a, Velike Britanije, Francuske i Sssr-a s jedne strane i predstavnik austrijske Vlade Leopold Figl s druge strane.

Slobodna zemlja

Potpisivanjem Državnoga ugovora (Staatsvertrag) 15. m­a­ja 1955. ljeta, kim se je Austri­ja obvezala na vojnu neutralnost, stvorili su se uvjeti za od­lazak savezničkih snaga s austrijskoga teritorija. Savezni­čke snage napustile su Austriju 25. oktobra 1955. ljeta. Dan kasnije, 26. oktobra 1955., Austrija je bila slobodna zemlja.

Nationalfeiertag

Od 1955. do 1964. ljeta 26. oktobra se prvo slavi kao „Dan zastave“ (Tag der Fahne), da bi od 26. oktobra 1965. „Dan za­stave“ bio preimenovan u „Na­cionalni praznik“ (Nationalfeier­tag) ki se 26. oktobra svakoga ljeta svečano obilježava diljem Austrije.

(Prema: kroativ.at, prir. Josip Seršić)

Kategorije