Za donedavni Kulturni centar u Matrštofu — namjesto da srušu ovu zgradu, ku je arhitektonski koncipirao po­znati M­ate Szauer — izmi­s­lili su novi koncept. Uz os­t­alo u­buduće u obnovljenoj zgradi će biti sidišće Zemalj­skoga arhiva, Zemaljske bib­lioteke, Doma literature kao i Narodne visoke škole. O­d­govaraju­će plane je prošli ta­jedan pre­zentirao zem. sav­jetnik za kulturu Hans Peter Dos­kozil (Spö). Nova dvo­rana za priredbe je koncipirana za skoro 350 ljudi.

MATRŠTOF — Najprvo je bila predvidjena dvorana za 600 ljudi. Ali pokidob Željezno s Haydnovom dvoranom i Kulturnim centrom jur ima dvi ve­like dvorane, su se odlučili za manju verziju. Ukupni stroški ovoga gradjevinskoga projekta ćedu znašati 15,6 milijuni eurov. Gradnjom ćedu početi početkom dojdućega ljeta a o­tvaranje zgrade će biti 2021. lj.

Arhitekt Michael Ogertsch­nig je predstavio plane za kulturni centar u Matrštofu. Tim će se prišporiti nova zgrada za biblioteku i za arhiv. Naime, preseljenjem Zemaljskoga ar­hiva i Zemaljske biblioteke u Matrštof pak nije potribna nova zgrada u Željeznu, ka bi bila stala 9,6 milijuni eurov. Kulturni centar Matrštof će i u n­o­vom obliku pridržati svoju are­nu za priredbe na otvorenom isto tako i galeriju Artbox.

U vezi s plani za budućnost Kulturnoga centra u Matrštofu, ki je sada jur četvrto ljeto zatvoren, je bilo puno natezanj. Tadašnji zem. savj- za kulturu Helmut Bieler je 2014. bio na­zvistio da će se zgrada zrušiti i potpuno novo zgraditi. Ali se je posebna inici­jativa očigledno uspješno bor­i­la za opstanak staroga centra. Protiv toga pri­jašnjega plana, naime, se je for­mirala neodvi­sna inicijativa gradjanov, ka je branila arhi­te­ktonsku vridnost zgrade. Lani u februaru su pre­dali parlamentu peticiju, u koj su potribovali, da bi se cijela stara zg­ra­da bila stavila pod o­brambu spomenikov i da bi ju neka bili sanirali. Medjutim stoju dijeli Kult. centra Matrštof pod o­b­rambom spomenikov.

(ured.)

Kategorije