Nastup zbora PAX ET BONUM i hrvatskih zvijezd uživo na HRT-u 2

Petar Tyran

Za sve one, ki su nedilju,  13. oktobra nastupili u Koncertnoj dvorani Va­t­roslava Lisinskoga u Zagre­bu, je to sigurno bio velik do­življaj i nećudu to tako brzo zabiti. Brojni člani zmožnoga zbora Pax et Bonum, ki doha­djaju dijelom iz nekih hrvat­ski sel u austrijskom Gradiš­ću a velikom većinom iz Slovačke i Madjarske, pod pelja­njem Ive Šeparovića ov svoj veličanstven nastup sigurno su uživali kako do sada malo koga. Iako je koncept programa bio sli­čan onomu u okto­bru lanjskoga ljeta u velikoj koncertnoj dvorani u Dvorcu Esterházy ov nastup u Zagre­bu je najvjerojatnije „topao“ Željezno. Gdo je imao čast nastupiti u Lisinskom za nje­ga ili za nju je to nekako vr­hu­nac karijere — bilo profesionalne, bilo amaterske. Tako je folklorni ansambl Kolo-Sl­a­vuj jur pred ljeti imao čast da na­stupi u tom koncertnom hra­mu, a toga se mnogi još da­nas rado spominjaju.

Prijenos koncerta Pax et Bonum iz Lisinskoga za dicu Vukovara

Medjunarodna udruga gradišćanskih Hrvatov — Gradišćansko društvo Hrvat S.A.M. (Slovačka-Austrija-Madjarska) iz Zagreba organizirala je, zajedno u suradnji s istoimenom udrugom iz Željezna i Željezanskom biškupijom humanitarni kon­cert pod nazivom »Pax et Bo­num za djecu Vukovara« u nedilju, 13. oktobra u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskoga s početkom u 20.05. Koncert se je mogao pratiti u izravnom prijenosu na Hrvatskom katoličkom radiju i u Hrt-u 2. Jur dan pred tim, su­botu, 12. okt. su održali simpozij s te­mom „Europa i kultura sje­ćanja“ na Kaptolu u Zagrebu.

Tagovi: 

Bivši premijer Katalonije Carles Puig­­demont: Njegovi suradniki su osudjeni

Carles Puigdemont, bivši predsjednik katalonske vla­de, bio je 2017. ljeta glavni u organiziranju zabranjenoga referenduma o nezavisn­o­sti od Španjolske i posljedi­č­nom jednostranom progla­še­nju republike Katalonije. Dvoja ljeta kasnije u Belgiji iščekuje presudu svojim naj­bližim suradnikom. Vrhovni sud u Madridu je izrekao z­a­tvorske kaštige do 15 ljet za 12 dužnosnikov, med kimi su neki bili člani vlade kom je predsjedao. Dr­žavno odvjetničtvo ih je optužilo za pobu­nu, neposluh i korišćenje javnih pinez za organiziranje referenduma ki je bio zabranio Ustavni sud.

Tagovi: 

Obitelj Pejačević i kulturno povijesne veze Hrvatov i Slovakov

»Obitelj Pejačević i kulturno-povijesne veze Hrvata i Slovaka«, naziv je izložbe Slovačkoga centra za kulturu Našice u suradnji sa Zavičajnim muzejom Našice, otvorene u petak, 4. oktobra navečer u Hrvatskom cent­ru u Beču, ki je bio domaćin ove kulturne manifestacije. Pokrovitelji su joj bili Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i Savjet za nacionalne manjine RH, uz podr­šku Saveza Slovaka, Ureda za iseljene Slovake i zastupnika za češku i slovačku nacionalnu manjinu u Hrvat­skom saboru Vladimira Bil­e­ka, Osječko-baranjske župa­nije, Grada Našica i Hep-a.

90 ljet Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću (Hkd)

Dugoljetna predsjednica Hr­vatskoga kulturnoga društva (Hkd) od 1988. do 2006. stud. nad­­savj. mag. Zlatka Gieler je držala svetačni go­vor prilikom slavlja »90 ljet Hkd« subotu, 5. oktobra u Kugi u Velikom Borištofu:
„90 ljet Hkd-a znači ujedno 90 ljet borbe za opstanak, za obdržanje narodnosti. To je 90 ljet neumornog djela i angažmana, da se ov naš mali na­rod ne zgubi u oceanu velikih, ki ga okružuju. Pravoda da su se lica vodećih preminila, ali duh je ostao isti, to je on duh,  ki je peljao Martina Meršića st. (MMst), Ivana Dobrovića i mnoge dru­ge sve do današnje dobe, da ve­limo našim domo­rocem: ,Vri­d­no je da si očuvamo je­zik, a s tim i našu kulturu, ja­čke i obi­čaje.’