Primarne oznake

Datum:

12/10/2019 - 20:00

VELIKI BORIŠTOF — subotu, 12. 10. (20.00) Spomenljeto XXX9;

sudjeluju:

Mi­hael Schreiber, Marko Blažeta, Stefano Blažeta, Kristijan Benc Brieber, Katarina Kinda, Jus­tin Kodnar, Stefan Pauer, Ko­n­stantin Vlašić, Luka Zeichmann, Nikola Zeichmann

Uspješno je bilo lani i zato će Mlada Kuga opet rezimirati zadnje stoljeće. Pod geslom čitati, recitarati, jačiti i glumiti ćedu mladi aktivisti Kuge pre­d­taviti zanimljive dogodjaje u 90-ljeti prošloga stoljeća — na ozbiljan, skurilan i satiričan na­čin. Mladi povjesničar Mihael Schreiber će znanstveno pratiti pripravu i moderirati večer. Lje­to 1909. — posebno zanimljivo za gradišćanske Hrvate — će biti isto na programu;

ulaznina dobrovoljni dari.