Ste znali? - Prijatelji imaju spodobne gene

Znanstveniki su prispodobili gene prijateljev, ki si nisu rod. U odnosu na one pare, ki su si bili kompletno nepoznati, su imali jednu stovetinku sp­o­dobnih ge­nov. Iako je­dan postotak za laika ne izgleda mn­o­­go, ali za genetičare je to velika cifra, je rekao jedan od autorov študije, ka je objav­ljena u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences. I tako iz te študije moremo zaključiti, da si človik za hižnoga druga i prijatelja zibere onoga, ki mu je spodoban.

Tagovi: 

Za Carlesa Puigdemonta šanse stoju dobro — ali ako se vrne ćedu ga uhapsiti

­Zajedno za Kataloniju i Katalonska republikanska ljevica, dvi formacije ke su pro­šli misec osvojile 66 od 135 mjest u katalonskom parlamentu, poduprit će Ca­r­lesa Puigdemonta za novoga predsjednika katalonske vlade, priopćeno je u utorak 16. janu­ara ovoga ljeta u Barceloni.

Tagovi: 

Hrvatski bal u Beču u znaku koruških Slovencev i željenoga skupnoga angažmana

Petar Tyran

U renomiranom bečkom Parkhotelu Schönbrunn subotu, 20. januara su priredili i održali 71. Hrvat­ski bal, ki se je opet odvijao pod glavnim geslom „Hrvati meet Schönbrunn“, dakle Hr­vati se sastaju u Schönbrunnu i sa Schönbrunnnom. Ideja za ovim geslom je da se Hrvati sastaju s tradicionalnom nekadašnjom Austrijom (kao i Madjarskom), u koj su Hrvati bili poštivani kao na­rod i narodnost, a ujedno je to i putokaz u budućnost kad se Hrvati sastaju u obnovljenom tradicionalnom ali i u n­o­vo­oblikovanom Hotelu, ki pokazaju ne samo u divnu pr­o­šlost nego i u velikodušnu bu­dućnost u pogledu na na­ro­d­ne grupe i narodnosti. Ali je bilo geslo ovoljetnoga ba­la ta­kaj i „Mi se ’mamo radi“ je ov bal bio posvećen povezanosti i suradnji gradiš­ćan­skih Hrvatov s koruškimi (i štajerskimi) Slovenci.

Bura u Austriji zbog RS — poštuje li Strache doista suverenitet BiH?

Austrijski vicekancelar na udaru političkih protivnikov  zbog izjave za Rtrs, a opoziciji je zasmetalo i to ča je primio orden RS. Austrijski vicekancelar Heinz-Christian Strache našao se je na udaru kritikov političarov opozicije u Austriji zbog izjave za Rtrs da Republika Srpska ima pravo na nezavisnost, kao i da BiH ne mo­­re funkcionirati kao država. Opozicionarom u Austriji zasmetalo je i to da je Strache prihvatio orden RS.

KUGA-bal ili KUGIN bal?

Došla je sezona balov i sa­da i velik broj naših društav priredjuje svoje hrvatske bale.

U nimškom jeziku postoji pravilo, da se dvi imenice povežu s crticom med njimi i tako stvori nova rič, pak imamo „Kuga-Ball, Hkd-Ball…“ Ovo pravilo i mi koristimo u govoru, ada usmenom izražavanju, ali to je sa­mo dijalektalno izražavanje, germanizam, i ne pripada n­­ašemu književnomu jeziku.

Ste znali? - Žene su drugačije

Da žene obožavaju shopping, je klasičan stereotip u našem društvu. Kumaj ka že­na nije shopping-freak. Že­ne ne mo­ru projti mimo trgovine, a da ne idu nutar, da probiraju, prevraćaju i oba­daju sve, ča po trgovini najdu. U študija evolucijski istraživači tvrdu, da to po­našanje ima korene još u vri­menu, kad su muži lovili divlje živine, a žene pobirale sadje i simenje.

Tagovi: