Hrvatski bal u Beču u znaku koruških Slovencev i željenoga skupnoga angažmana

Petar Tyran

U renomiranom bečkom Parkhotelu Schönbrunn subotu, 20. januara su priredili i održali 71. Hrvat­ski bal, ki se je opet odvijao pod glavnim geslom „Hrvati meet Schönbrunn“, dakle Hr­vati se sastaju u Schönbrunnu i sa Schönbrunnnom. Ideja za ovim geslom je da se Hrvati sastaju s tradicionalnom nekadašnjom Austrijom (kao i Madjarskom), u koj su Hrvati bili poštivani kao na­rod i narodnost, a ujedno je to i putokaz u budućnost kad se Hrvati sastaju u obnovljenom tradicionalnom ali i u n­o­vo­oblikovanom Hotelu, ki pokazaju ne samo u divnu pr­o­šlost nego i u velikodušnu bu­dućnost u pogledu na na­ro­d­ne grupe i narodnosti. Ali je bilo geslo ovoljetnoga ba­la ta­kaj i „Mi se ’mamo radi“ je ov bal bio posvećen povezanosti i suradnji gradiš­ćan­skih Hrvatov s koruškimi (i štajerskimi) Slovenci.

Za Carlesa Puigdemonta šanse stoju dobro — ali ako se vrne ćedu ga uhapsiti

­Zajedno za Kataloniju i Katalonska republikanska ljevica, dvi formacije ke su pro­šli misec osvojile 66 od 135 mjest u katalonskom parlamentu, poduprit će Ca­r­lesa Puigdemonta za novoga predsjednika katalonske vlade, priopćeno je u utorak 16. janu­ara ovoga ljeta u Barceloni.

Tagovi: 

KUGA-bal ili KUGIN bal?

Došla je sezona balov i sa­da i velik broj naših društav priredjuje svoje hrvatske bale.

U nimškom jeziku postoji pravilo, da se dvi imenice povežu s crticom med njimi i tako stvori nova rič, pak imamo „Kuga-Ball, Hkd-Ball…“ Ovo pravilo i mi koristimo u govoru, ada usmenom izražavanju, ali to je sa­mo dijalektalno izražavanje, germanizam, i ne pripada n­­ašemu književnomu jeziku.

Ste znamda i Vi preveć ćutljivi?

Emocionalno ćutljiv človik ima divan dar empatije i di­bokoga razumivanja. On se zna zaživiti u emotivno stanje drugih ljudi. Ali mnogokrat dr­uštvo i okolica ćutljivomu človiku predbacuje hipersenzibilitet, da se ponaša kot mimoza, ka sve na zlati vaga važe. D­anas živimo u svitu, ki kumaj ima razumivanje za ranljivoga človika s mekim sr­cem. Ćutljivci su raskričani, da su komplicirani pak da je bolje s takovimi ljudi ne imati clinch. S takovom reputacijom ni ćutlji­vac ne živi lako. Neki od po­znatih ljudi su bili ćutljivi, recimo Einstein, Mar­tin Luther King, princeska Dia­na pak Steve Jobs.

Tagovi: