Hrvati su razvili posebnu balsku kulturu i kako se more uživati u plesu i muziki

Petar Tyran

Ovo ljeto je mesopust ja­ko kratak. 23. februara je mesopusni utorak, a tim konac balske i zabavne se­zone za ljetos. Nije tako ni čudo, da je cijeli hrvatski bal­ski pr­ogram jako zgusnut i da triba iskoristiti tih par petkov i subotov na ke organizatori pozivaju ljude na svoje bale i zabave. Tako se je ljetos mo­glo i dogoditi da je bilo pet hrvatskih balov na jedan dan, naime subotu 13. januara, a ako još ubrajamo i budimpeš­tanski hrvatski bal onda još i šest. Da li ima još i druge narodne grupe ili nacionalne manjine ka ima takov gust balski program?

Ste znali? - Gdo zna, je li se nećemo morati odreći čokolada?

Ako temperature na Zemlji nadalje budu rasle, znamda od 2050. ljeta početo već ne­će biti dost kakaoa za produkciju čokolada. Kaka­ovo stablo (Kakaobaum) — Hrvati je zovu kakaovac — je ugro­ženo. Ono naime more rasti samo u prašuma okolo ekvatora, kade vlada konstantna temperatura zraka, kade je svenek glajno čuda godin, a tim i glajno vlažno.

Tagovi: 

Rasprodaja je! Ča ćemo si kupiti?

Veljek po Božići prodavači u izlogi svojih trgovin najav­ljuju popuste. Ovih dani se isplati prošetati se po varoši i gledati u izloge. Ponuda artik­lov, ki se sada nu­du po sniženi cije­na je velika, tako da moremo najti svega, čim si mo­remo obogatiti gar­­derobu, a pritom pri­šporiti si dost pinez, ako smo šikani. Različne trendi krpice: halje, bluze, hlače, jupe pak cipeli, torbe i hlač­njaki čekaju stra­st­vene kup­ce, iako su kupci zvećega žene, a ne muži!

Tagovi: 

Se je počelo 2018 ili 2018. ljeto?

Va vom novom ljeti/Bog vam daj zdravlje i veselje/I sve ča si od Njega željite/A po smrti dušno zveličenje!

Ovako lipo glasi naša čestitka ili novoljetna koleda, ku smo si do dana današnjega očuvali u mojem rodnom se­­lu Velikom Borištofu. Ako prvi put u novom ljetu stupite u nečiji stan, mu ovako koledate/benčate/čestitate. Drage štiteljice i dragi štite­lji, primite i vi ovu novoljetnu čestiku od srca!

»Značenje i uloga hrvatskog jezika u nacionalnoj knji­ževnosti i kulturi«

Datum: 
čet, 01/25/2018 - 18:00

BEČ (25. januara) — Veleposlanstvo RH i Matica hrvatska po­zivaju na skūp »Značenje i uloga hrvatskog jezika u nacionalnoj knji­ževnosti i kulturi u povodu 175. go­dišnjice Matice hrvatske i 50. godišnjice deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika«;

pozdravne riči dr. Vesna Cvjetković, veleposlanica RH;

uvodne riči prof. dr. Damir Barbarić, pot­predsjednik MH;

referiraju:

prof. dr. Stjepan Damjanović, predsjed­nik MH „Etape razvitka hrvatskog jezika“,