Dolin ili dolinov?

U zadnjem broju naše kolumne smo odredili neka pravila, kada je G množine u ženskom rodu kratak.

Postoju ali i imenice, kade si nismo svenek sigurni, je li imaju dugu ili kratku mno­žinu, jer su u našoj književnoj tradiciji potvrdjeni dva obliki. To su npr: dolina — dolin/dolinov, črišnja — čri­šanj/črišnjov, cigla — cigal/ ciglov, divojka — divojak/divojkov, sestra – sestar/sestrov, krajina – krajin/krajinov itd. U ovakovi slučaji se prepo­ru­čuju kratki obliki. Ada, bolje i pravilnije je reći: Došlo je pet divojak. Gradišće je zemlja lipih krajin. Bez mojih sestar ne ka­nim otputovati.

Biškup želji gradišćanske Hrvate jačati ali bi se tribao osigurati potpore naroda

Petar Tyran

Ne samo u HRVATSKI NOVINA smo opširno pi­sa­li i izvješćavali o pred­vidjenom gradišćanskohrva­t­skom shodišću u Zagreb kr­a­jem maja o. lj. Isto tako smo i informirali o službenom pohodu dijecezanskoga biškupa kod hrvatskoga premijera A. Plenkovića. Ali nam očigledno nije stala na raspolaganje cijela  i potpuna informacija odnosno točan sadržaj razgo­vora. To su sada objavile cri­k­vene novine Dijeceze Gradišće MARTINUS. U vrlo op­šir­nom izvešćaju piše uz ostalo da je „…Živković raspravljao jur s Plenkovićevim (Hdz)  pretho­dnikom (dakle s Mila­novićem od Sdp-a) o štartu novoga kulturnoga društva, ko gradišćanske Hrvate na z­ahtjevan način i pokazu­ju­ći na budućnost že­lji ujedini­ti pod europskim krovom i od­bija folkloristično usko pe­lja­nje, zatvaranje i skriva­nje kao jež u slipu ulicu…“

I ovo ljeto opet: sjednica Savjeta za narodnu grupu gradišćanskih Hrvatov 13. III. 2017.

Piše Matthias Wagner, član
Savjeta za narodnu grupu gradišćanskih Hrvatov

6. februara o. lj. je bio konac roka Saveznoga kancelar­st­va za molbe za subvencije iz lonca/sredstav za narodne grupe. Savjet za narodnu gr­u­pu gradišćanskih Hrvatov se nekad cijelo ljeto ne sastaje (što je škoda, jer bi imali do­sta za koordinirati i se dogo­voriti), ali jedna sjednica je fiksna: Ona, na koj se za­klju­čuje predlog za podiljenje subvencijov i se „odibiraju“ novi predsjednik i potpred­sjednik Savjeta. Pandiljak, 13. III. je opet tako daleko.