Austrijski državni praznik u Berlinu (2)

Austrijsko-nimško društvo Berlin slavi u Berlinu svako ljeto vrlo svetačno Austrijski državni praznik. I svako ljeto pozivaju drugu austrijsku saveznu zemlju, da sudjeluje pri različni priredba u Berlinu. Ljetos je Turistički savez Gradišća bio uključen u prezentaciju u Berlinu. Tamburica Uzlop muzički je reprezentirala Gradišće pri različni nastupi u Berlinu.

 

Tagovi: 

Preventivno protiv napastovanja dice

Prevencija seksualnoga nasilja protiv dice bilo je jedno težišće pri aktualnom spravišću peljačic čuvarnic u Gradišću. Cilj je pripraviti odgojiteljice na to, kako postupati u situaciji sumlje.

 

ŽELJEZNO — Nazdornica za dvojezične čuvarnice u Gradišću, Kornelija Berlaković (slika), je u suradnji s odvjetnikom (advokatom) za dicu i mladinu, Christianom Reumannom, izdjelala odgovarajući priručnik, a i kriminalna prevencija informira peljačice čuvarnic o signali, ki moru pokazivati na seksualno nasilje.

 

Tagovi: 

Gala »90 ljet Gradišće« iz Borte

Nedilju dopodne, 27. novembra, Zemlja Gradišće i Orf su pozvali na veliku galu u Bortu kao vrhunac svečevanj povodom 90. jubileja Gradišća. U Inform-dvorani su nastupili poznati umjetniki iz Gradišća kao i muzički zastupniki svih narodnih grup Gradišća. Za umjetničko peljanje svetačnosti je bio odgovoran Kristijan Kolonović.

Poruka je bila, kako lipo, napredno i uspješno je Gradišće, ko se je 1921. ljeta po teški natezanji i s Ugarskom diglo iz pepela u 1918. ljetu srušene i propale Monarhije.

 

Tagovi: 

Božji poziv i nagrada - piše Joško Preč

Bog je dobar, on daje i onda, kad si nismo zaslužili. To je njegova dobrota. Ali ki nije u službi Božjoj, ne more nagrade čekat. I njemu se more smilovati, kako se i nam svim smiluje. Ali, npr. sveci moru s punim pravom nagradu čekati od Boga, jer oni su vas svoj život Bogu i ljudem žrtvovali.
 

U jednom Evandjelju čujemo kako je vinogradar plaćao zadnjim toliko, kako i prvim. I ovim poslidnjim je najprvo plaćao, tako su poslidnji nastali prvi.

 

Ste znali? Kako darivati kreativno i ne predrago?

Broj darov moremo ograničiti tako, da darujemo kot obitelj, a ne svaki kotrig za sebe. To znači da staramajka neće dostati nekoliko lakocijenih darov, nego jedan funkcionalan dar od cijele obitelji.

 

Hrana je uvijek dobar poklon, osebito ako je lista ljudi, ke kanimo obdariti, velika. Božićne kolačiće zapokati u staklenke i ukusno zamotati, je dar, ki nije drag, a dohadja iz srca. Sigurno će brzo nestati.

 

Ukrasnu košaru ili škrablju napuniti s malimi dari, je isto dobra ideja.

 

Tagovi: 

Jelva sa svitljucavim nakitom rasvićuje škurinu

Jelva nam je poznata iz poganskih običajev, ali je ona u kršćanstvu dostala drugo značenje. Nje zimzelene kitice (immergrüne Zweige) su Germanom bile znak za to, da u nji bivaju dobri duhi. Stoprv kad je jelva srušena more dospiti kot božićno drivo u naše stane. Tako je i s Kristušem. Stoprv čim je postao človikom, more nam ljudem biti blizu. Čim on daje svoj žitak za nas, mi imamo žitak vječni.

 

Tagovi: 

„Nek živi ljubav“ s folklornom grupom Poljanci u Prodrštofu

Nedilju 13. novembra folklorno društvo Poljanci u svojem domaćem selu Vulkaprodrštofu opet je priredilo sada jur tradicionalno folklorno otpodne u kulturnom centru općine. U prepunoj dvorani su Poljanci nanovič mogli pokazati, da su se cijelo ljeto trudili, da zavježbaju novi program. Pod temom „Nek živi ljubav“ su svi člani grupe Poljanci suradjivali u programu, a Martina Špiranec i Štefanie i Viktorija Ivančić su otpjevale istu pjesmu.

 

Tagovi: