Horvat se je sastao s Iledićem — teme su bile žive subvencije i Savjet o narodi grupa

„Žive subvencije“ su bile te­ma sastanka predsjednika Hrvatskoga kulturnoga dru­štva u Gradišću ddr. Stanka Horvata i predsjednika Gradišćanskoga zemaljskoga s­a­bora Kristijana Iledića. Hor­vat je informirao Iledića i o ukinuću „žive subvencije“ za Hkd, komu da jako fali ov oblik zemaljske odnosno državne potpore, ku su zgubi­li pred par ljet, kad je Mate Kliković stupio u mirovinu. Hrvatskomu štamparskomu društvu da se to isto grozi, je rekao Horvat. Hrvatske novine bez žive subvencije da nećedu moć opstati, je Horvat osvidočen.

Tagovi: 

Poglavar Niessl potpisao Minority SafePack

ŽELJEZNO — Zemaljski po­glavar Gradišća Hans Niessl (Spö) je srijedu, 14. marca u svojem uredu u zemaljskoj vla­di pot­pisao europsku inicijativu gradjanov za manjinska pra­va Minority SafePack. Uza njega su u svoji uredi oficijelno potp­i­sali ovu akciju Fuen-a i pred­sjednik Sabora Kristijan Iledić i z­e­malj­ska sa­v­jetni­ca Astrid Eise­n­kopf.

Tagovi: 

Hrvati još nisu jednaki s ostalimi gradjani Europske unije: Hrvati ki su sidro??

Umjesto slobode kretanja sve već se koristi i zloupotri­b­ljava pojam migracije ili us­e­ljavanja. Ukine li austrijska vlada ograničenje za hrvat­ske djelače, otvorit će novu balkansku rutu, upozorio je Werner Muhm, sada umirov­ljeni, ali još vrlo uticajan i često kontroverzan šef austrijske Komore djelačev i na­mješćenikov, tijela ko zastu­pa interese tri milijuni zapo­slenikov u austrijskom sus­t­a­vu socijalnoga partnerstva.

Tagovi: 

Niki Berlaković potpisao Minority SafePack

Zastupnik Narodne stranke u Nacionalnom vijeću i unutar svoje Stranke Övp govo­rač za narodne grupe di Niki Berlaković je pozvao a­u­strij­ske organizatore europ­ske inicijative gradjanov za podupiranje narodnih grup s imenom Minority SafePack, da javno tijekom plenarne sjednice Parlamenta potpi­še ovu inicijativu gradjanov. Ov Minority SafePack se na ra­zini Europske unije zalaže  za to, da bi se stvorili europ­ski standardi za obrambu nacionalnih manjin, narodnih grup i etničkih skupin širom Europe.

Tagovi: 

Nizozemska priznala masakr nad Armenci 1915. kao genocid — Turska to dalje odbija

Nizozemski parlament je 23. februara usvojio rezoluciju kom se masakr nad 1,5 milijuni Armencev 1915. ljeta priznaje kao genocid, prem toga ča je vlada rekla da to neće postati službena politika Nizozemske. Rezolucija protiv ke su bili samo tri od ukupno 150 zastupnikov, ri­skira daljnje zatezanje odno­sa izmed Haaga i Ankare, ki su napeti potom kad je Ni­zozemska prošlo ljeto za­bra­nila turskim ministrom da p­eljaju kampanju u Nizozem­skoj. Turska je opovrgnula da su ubojstva ka su se dogo­dila u jeku Prvoga svitskoga boja genocid. Još deset drugih europskih zemalj doneslo je slične rezolucije. Mno­gi stručnjaki izvan Turske smatraju da su ubojstva bila genocid, odnosno pokušaj da se zniči cjelokupan narod.

Tagovi: