Predsjednik Fuen-a Madjar Vincze Loránt: Mudre zemlje rješavaju probleme manjin!

„Naš je stav da triba donesti kvalitetna rješenja za m­a­njine na razini držav kako bi se one dobro ćutile onde ka­de živi. Ako se dobro ćutu, ako imaju zakonski okvir ki ih štiti, onda ćedu biti lojalni gradjani i nećedu se željiti odcipiti od države u koj ži­vu“ je rekao predsjednik Federativne unije europskih na­rodnosti Vincze Loránt, pri­padnik madjarske manjine u Rumunjskoj i zastupnik u EU-parlamentu u Bruxellesu.

CLUJ (KLAUSENBURG/ KOLOZSVÁR) — Manjinska inicijativa upravo je ovih da­ni završila sa skupljanjem već od milijun potpisov, koliko je potribno da bi se oko nekoga pri­jedloga europskih gradjanov angažirala Europska komisija. EU je naime 2012. lj. upelja­la mehanizam direktne demokr­a­cije pod nazivom »Europska gradjanska inicijativa«, a Federativna unija europskih na­rodnosti (Fuen) jedna je od prvih organizacijov ka se je tim mehanizmom poslužila ka­ko bi kroz europske institucije progurala paket zakonskih pri­jedlogov za bolju zašćitu naci­onalnih manjin.

Tagovi: 

Crikva se distancira od svih skupov desnih ekstremistov i fa­ši­stov

Katoličanska crikva Koru­ške i zemaljske vlasti Koruške izdale su zaje­d­ničku izjavu vezano uz komemoraciju na Bleiburgu ka će se održati 12. maja o. ljeta, na kom će se i ovoga ljeta obilježiti par­ti­zanski pokolj zarobljenih vojnikov Ndh i civilov.
CELOVAC — Katoličanska crikva Koruške objavila je ka­ko se distancira od svih skupov desnih ekstremistov i fa­ši­stov u kontekstu prisjećanja na Bleiburg, javlja Austrijska katolička novinska agencija.

Tagovi: 

Bečko Novo Mjesto: obilježena 347. obljetnica pogubljenja P. Zrinskoga i Fr. K. Frankopana

Dana 22. aprila 2018. obi­lježena je u Bečkom Novom Mjestu 347. obljetnica pogubljenja Petra Zrinskoga i Frana Krste Frankopana. Spomendan za hrvatske mu­čenike pogubljene (odrub­lje­nje glave) na prevaru 1671. ljeta održan je na tri povijes­ne lokacije: na gradskom cimitoru kade se nalazi grob u kom su se do 1919. nalazili tjelesni ostatki dvih velikanov, kada su preneseni u Zagrebačku katedralu; na mjestu pogubljenja kade su postavljene spomen ploče ve­­likanom i u katedrali, kade je fra Stanko Belobrajdić ko­ncelebrirao svetu mašu za hrvatske mučenike.

Tagovi: 

Niki Berlaković predsjednik Seljačke komore

Prilikom svojem 39. po redu konstituirajućem generalnom spravišću Seljačka komora Gradišće je jednoglasno od­ibrala rodjenoga Šuševca DI Nikija Berlakovića (56) od Saveza seljakov Övp-a za n­o­voga predsjednika. Ovo pelja­čtvo je preuzeo od Franca- Šte­fana Hautzingera, ki po 28 ljet već nije kandidirao za ovu funkciju. Niki Berlaković će pridržati mandat u Na­cionalnom vijeću i će se, ka­ko je rekao odreći plaće pred­sjednika Seljačke komore.

Tagovi: 

Milo Ðukanović pobjednik predsjedničkih izborov u Črnoj Gori: po 6. put predsjednik

Milo Ðukanović je bio šest puti premijer i jednoč pred­sjednik Črne Gore od 1991.

PODGORICA — Po obdjelanih već od 95 posto glasov Milo Ðukanović osvojio je 54,2 posto glasov ispred svojega naj­većeg konkurenta Mlade­na Bojanića, predstavnika jednoga dijela oporbe — Demokrat­skoga fronta (DF), Demokra­tov, Socijalističke narodne par­tije (Snp) i Gradjanskoga pokreta Ura, ki je osvojio 33,3 posto.

Tagovi: 

Svih šest Savjetov zaključilo dvi rezolucije

Na poziv Saveznoga kance­larstva u četvrtak, 5. aprila zastupniki svih šest Savjetov o narodni grupa (hrvatski, slovenski, češki, slovački, m­adjarski i romski) sastali su se u skupnoj sjednici u Kancelarstvu i se predstavili d­ezigniranomu šefu sekcije veleposlaniku Wolfgangu  Schallenbergu. Prilično 80 ljudi je sudjelivalo pri sjednici sa zastupniki Kancelar­stva. Na dnevnom redu su bili školstvo, mediji i štampa, podupiranje narodnih grup i reforma zakonskih temeljev. Jednoglasno su zaključili re­zoluciju za podupiranje šta­m­pe a druga je za noveliranje zakona za privatne škole.

Tagovi: