Izložba o mnogovrsnosti narodnih grup Gradišća u likovnoj umjetnosti

U Projektnom prostoru Zemaljske galerije u Željeznu četvrtak, 22. januara je bilo otvaranje izložbe likovne u­m­jetnosti »S­like mnogovrsnosti — narodne grupe u likovnoj umjetnosti«. Izložbu su sastavili i uredili djelatniki Kulturnoga referata zemlje Gradišće pod peljanjem mag. Margit Fröhlich ka je dala uvod u izložbu. O na­ticanju, u kom su sudjelovali slikari i slikari­ce kao i grafi­čari/ke i su se bavili temat­s­kim područ­jem kulturne mno­govrsnosti etničkih grup u Gradišću, je in­formirao pravi dvor. savj. dr.

Zač ne znamo tako dobro gradišćanskohrvatski?

Vkanljiva dvojezičnost
Nije istina, da človik, ki govori dva jezike, zna obadva govo­riti glajno dobro. U principu je tako da većina bilingualcev svoje jezike hasnuje za različne potriboće i u različni životni domena. Jezično zna­nje nekoga jezika je odvisno od područja, u kom človik upotribljava odredjen jezik.

M­esopusno otpodne u Pinkovcu

Datum: 
ned, 01/31/2016 - 14:00

PINKOVAC (31. januar) — Kazališno društvo Dugava poziva na m­esopusno otpodne za ml­a­de i stare i priredjuje šari program s dvojezičnom lutkarskom predstavom, muzikom i premiranjem maskov;

 

nedilju, 31. I. (14.00) u krčmi Kappel.

Hrvatski bal HKD-a Jug

Datum: 
pet, 02/05/2016 - 20:30

VINCJET (5. februar) — Hkd-Jug poziva na Hrvatski bal u organizaciji Tamburice Skupčine;

 

pe­tak, 5. II. otvara Tamburica Vlahija (20.30), za zabavu svira Pannonix u kulturnoj dvorani;

 

ulaznina: 10 € (mladina) i 12 €;

dar za dame,

rezervacija: Silke Balasković tel. 0664/3123524

Plan EU za rješenje izbigličke krize pretvara se u pogibeljnu blamažu

BRUXELLES — EU se čini sve slabijom i pomalo očajnom u nastojanji za rješenje izbigličke krize. Sve ono ča su do­sad poduzeli u zajedničkom EU-okviru nije doneslo željene rezultate. Najveća blamaža za­sad je provedba plana o razmještaju 160.000 izbiglica ke bi se iz Grčke i Italije premjestilo u sve države EU. Dosad je prema tom planu premješ­će­no samo oko njih 300. Da će biti teško provesti ov plan dokazuje i činjenica da su i izbi­g­lice potpuno nezainteresirane ići u neku drugu državu EU umjesto u onu ku su imali na umu kada su krenuli na put.

Tagovi: