Za vrlo zanimljivu no­vu pojavu na području vi­narstva je odgovoran mladi agronom Luka Zeichmann iz Dolnje Pulje. 23-ljetni hobi-vi­nogradar je srijedu, 29. aprila u Beču predstavio svoje prvo vino s imenom »Muslavi bijeli burgundac«. Vino bez ikakovih dodatnih začinov i bez filtrac­i­je je takozvano organsko vino. Ovim neobičnim načinom pr­o­duciranja vina se vrlo ozbiljno i uspješno bavi mladi agronom Luka Zei­chmann: Napravio je 500 litrov vina s 13,5 posto alkohola, a njegovi trsi se naha­djaju u dolnjopuljanskoj gori.

 

Kako je rekao Luka Zeichmann prilikom prezentaci­je ovoga vina u prostorija u­m­jetničke djelaonice i kafića Be­čki obrt (Wiener Handwerk) ovo vino je 15 misec dugo zre­jalo u hrastovi bačva/lagvi, a pr­oducent nije dodao nikakovih kemičnih supstancijov i je ostavio vino tako kako se je razvilo, bez ikakovoga odvojenja taloga. Pri običnom napravljanju vina tekućina mora curiti kroz papir­ne sloje, da bi segmenti ostali na papiru. Od toga Luka Zeich­mann nije osvidočen, jer on misli da se tako zgubi jako ču­da ukusa.

 

Pri prezentaciji ovoga bijeloga vina u prostorija u­m­jetničke djelaonice i kafića Be­čki obrt su kušali i Uhudler, jer uz »Muslavi bijeli burgundac« je Luka Zeichmann producirao još 70 bocov Uhudle­ra. Svoj praktikum je mladi agronom načinio kod vinogra­dara Weninger u sridnjogradišćanskom Haračunu.

 

Na samoj prezentaciji ovoga vina se je našlo puno zainteresirane publike, a med nji­mi pred svim mladi ljudi takaj i iz hrvatske muzičke scene u Beču. Tako nije ni falila bogata muzička pratnja na ov dan za ovo mlado vino.   

 

(uredn.)

 

Slike