Cindrofsko tamburaško društvo ljetos svečuje svoju 60. obljetnicu postojanja. Prošlu nedilju je s tradicionalnom priredbom Zajačimo si! otvorilo jubilarno 2023. ljeto.

Cindrof – Zajačimo si! je jur ljeta dugo fiksna, a pred svim i posebno obljubljena, točka u toku društvenoga ljeta cindrofskih tamburašic i tamburašev. I ljetos opet, u jubilarnom 60. ljetu postojanja društva, je velik broj ljudi slijedio pozivu Tamburice Cindrof i Hrvatskoga kulturnoga društva, i došao u kulturni centar sela, koga su Elvira i Walter Winter prelipo dekorirali, da bi skupa prebavili veselo otpodne.

Jur kod ulaza su gosti dostali posebnu pjesmaricu, ka sadržava brojne jačke repertoara Tamburice Cindrof, kot i čedulicu, na ku su se mogle napisati muzičke želje, ke su se naravno po mogućnosti ispunile.

15. Zajačimo si! u Cindrofu

Prije nego se je počelo ali skupno jačenje, se je predsjednica Tamburice Cindrof, Judit Jaidl, obratila publiki i pozdravila sve nazočne goste, i uvadila da se Zajačimo si! jur po 15. put organizira. Velik angažman na području kulture, hrvatskoga jezika ali i prezentacije Cindrofa na narodnoj i medjunarodnoj razini je istaknula zatim u svojem govoru i seoska načelnica Rita Stenger.

Po ovi pozdravni riči se je počeo glavni muzički dio otpodneva. Mala grupa cindrofskih tamburašev je zabavljala goste sa šarolikim miksom gradišćanskohrvatskih narodnih jačak i hrvatskih šlagerov, ki je publiku motivirao za raspušćeno skupno jačenje. Med tamburaši je bio i seoski farnik Štefan Raiman, ki se kot bivši član Tamburice Cindrof nije dao dugo prositi i stupio na pozornicu da bi mogao skupa s njimi tamburati.

Po kratkoj pauzi, u koj se je publika mogla okripiti s kruhi s različnimi namazi ali i kolači i turtami, je stao drugi dio priredbe na programu, ki je sadržavao posebni vrhunac: Nastupio je naime narašćaj Tamburice Cindrof, ki se je ov put sastavio od dvih grup. Dokle dvi mlade tamburašice i jedan mladi tamburaš u medjuvrimenu jur nastupaju s glavnom grupom, je za četiru dice ovo bio prvi nastup. Pod peljačtvom Katrine Špringšić su oni predstavili ukupno četire jačke, med njimi i Ki pije vince i Daj mi daj.

Kad je glavna grupa zatim preuzela pozornicu su pred svim stale jačke u centru pažnje, ke su si ljudi najveć put željili – tako rekuć „Top 10”. Med njimi su se našli na primjer Volga, volga, Ti i Skalinada. Dobitnik je pri tom ljetos malo presenetio. Na prvom mjestu se je našla Marijana. Ali zapravo je bilo svejedno, ku jačku su si Cindrofci zaigrali, publika je s velikim oduševljenjem a pred svim i veseljem sobom jačila. Tako i nije bilo veliko čudo, da su gosti kanili čuti još i nekoliko jačak kot dodatak.

S Laku noć svirači je uspješno konačno završila otpodnevna priredba i skupno jačenje.

Velika fešta u septembru

15. do 17. septembra će Tamburica Cindrof svečevati u obnovljenoj dvorani za jahanje u Cindrofu sa šarolikim programom i svetačnim koncertom. Završetak slavlja će biti 8. decembra božićni koncert.

Dijana Jurković