Generacije hrvatskih školarov i školaric a pak kašnje i studentov i studentic iz Gradišća i Beča se rado spominju na jezične tečaje u Hrvatskoj, ki su bili važan dio ljetnoga programa Hrvatskoga akademskoga kluba. U minuli ljeti je zanimanje palo za ove jezične tečaje u Hrvatskoj — kako sa strane sudionikov tako i organizatorov, tako da su druge organizacije u Gradišću dijelom preuzele pozivanje pak i putovanje na ovakove tečaje u Hrvatsku, pretežno na odmarališća na hrvatskom Jadranu. Ali je HKD u Gradišću zato pozivao na tečaje ljeti na Jadranu a za dicu je organizirao jezične kempe u južnogradišćanski Stinjaki i u sjeverogradišćanskom Velikom Borištofu.

Ali je činjenica da su ovi jezični tečaji na Jadranu bili uvijeki društveni doživljaji za mlade ljude i da su se mnogi stoprv onde počeli upoznati s hrvatskom kulturom i s Hrvatskom uopće.

Hrvatski akademski klub (HAK) predvidja ljetos opet prirediti jezični seminar na Jadranu. Pod geslom „Jezik prez granic“ su koncipirali ERASMUS-projekt skupa s omladinskimi društvi gradišćanskih Hrvatov u Slovačkoj i Madjarskoj, kao i s udrugom studentov i studentic u Hrvatskoj. Glavni cilj je — kako i u prošlosti — bolje upoznavanje i umriženje mladih od 18 do 30 ljet. Ovo je od neprocjenjive vridnosti i važnosti i za bolje upoznavanje s hrvatskim jezikom i za približenje hrvatskoj kulturi i identitetu, način uživljenja a ne na zadnje i zato, da bi se spomenuli i svojih starijih korijenov, ki su i dandanas još važni, ako se Hrvati u Austriji, Madjarskoj ili Slovačkoj kanu obdržati kao nacionalna manjina, narodna grupa.

Jedno tajedni seminar je u juliju u Zadru i najave jur teču, je izjavila organizatorica Vera Buranić od HAK-a. Oni da su jako motivirani da organiziraju ov seminar, jer lani su ga morali odrinuti na ljetos. U ovi dosta tužni časi i u pogledu na hrvatska druženja, na hrvatske priredbe i sastanke je ovo vrlo radosna vist s pogledom na moguće ponovno oživljavanje hrvatske društvene scene u svi dijeli Gradišća i s ovkraj i onkraj granice kao i u Beču.

Sada će biti važnije nego ikada, da organizatori u ove jezične tečaje pokušavaju uvezati i jur vrlo „slabe“ pokrajine u pogledu na hrvatski jezik i tim svist i hrvatsku samopouzdanost. Jur je tom uskoro pol stoljeća kada su upravo ovi jezični tečaji na Jadranu povukli mladinu i iz sjevernoga i južnoga Gradišća. Upravo iz ove mladine, ka je pohadjala jezične tečaje na jugu se je pak našlo brojnih ljudi, ki su se pak počeli angažirati u HAK-u. A od tih se je opet izrešetao vidljiv broj onih, ki su se i dalje angažirali u društveni posli i ki su bili li garant, da su naša društva dostala narašćaja, da bi dalje mogla djelovati i se angažirati za daljnji opstanak.

Kategorije