Subotu je najstarje hrvatsko društvo u Devinskom Novom Selu svečevalo 25. obljetnicu postojanja jubilarnim koncertom, govori i dvimi tanci.

Devinsko Novo Selo – U subotu, 14. oktobra, je folklorna grupa Črip svečevala u Istra centru svoj krugli rodjendan. Priredili su koncert ki je kazao široki spektar djelovanja.

Priredba je počela malo neobično i to Pjesmom rastanka. Moderatorica Nina Sovič je nju preimenovala na Pjesmu sastanka ča je ov večer i bio. Došli su brojni prijatelji društva i bivši člani. Takov jedan je i sadašnji načelnik Darko Krajčir, ki je u svojem govoru istaknuo važnost hrvatskoga folklora. „Iako nas je samo malo, spravu Hrvati veliku zvučnu kulturu”, tako Krajčir u svojem govoru, ki je Čripu poklonio šest kupic i troja zrcala uz dobru flošicu i povelju priznanja. Zaželjio je sadašnjemu sastavu neka nadalje djeluje tako dobro kot u prošli 25 ljeti i u budući ljeti.

Črip je usko povezan s Devinskim Novim Selom, to kaže i njev CD, koga su izdali pred desetimi ljeti. A tako su predstavili na tamburaški način i Juraj Vedej na usnoj harmoniki splet domaćih jačak.

Vedej, ki je nastupio kot prijatelj sastava, je primjer za brojne sadašnje člane ki nisu porijeklom Hrvati nego su se zaljubili u hrvatski jezik, hrvatske jačke i hrvatsku scenu u Devinskom Novom Selu.

Jedan stup te scene, Miroslav Encinger, je govorio o samom početku Čripa. Moderatorica je njega med drugim pitala, koliko litarov vina su čripaki kod njega spili, odnosno koliko je bilo triba da se osnuje društvo.

1998. ljeta se je osnovalo tamburaško društvo kot prvo registrirano hrvatsko društvo u selu. Tamburaše je podučavao med drugim Branko Kornfeind, a Tereza Mardiakova, onda študentica muzike, je bila peljačica i prva predsjednica. Dvoja ljeta kašnje se je osnovala i tančena sekcija pod peljanjem koreografa Petra Kollarika, ka se je po prilično deseti ljeti raspala. Za ov jubilej su se bivši tancoši reaktivirali i oni su jur na prvoj probi tancali kot da bi nikada ne bi bili prestali. Tako su na ov večer pokazali kot prvi tanac Trojparovi, ada tanac na tri pare, ki se naslanja na slavonske motive.

Treti govorač je bio Radoslav Janković, predsjednik Hrvatskoga kulturnoga saveza u Slovačkoj. On je u svojem govoru naglasio, da je posebno lipo, da u ljetu kada slavi tambura u Gradišću 100. jubilej i najsjeverniji tamburaški sastav ima jubilej. Kot dar je poklonio društvu brač i bisernicu.

Slijedile su zabavne hrvatske jačke kot i kompozicija Radoslava Jankovića Od onde smo mi ku je jačio njegov sin Radoslav mladji. Zadnje dvi jačke su bile internacionalnoga karaktera: Country Road i Pink Panther.

Na ovom mjestu su se zahvalili zastupniki hrvatskih i folklornih društav u Slovačkoj. Josefina Daničova je čestitala u ime Hrvatskoga društva u Devinskom Novom Selu, Jive Maas za Čunovce a Milan Galović za Chorvatanku iz Hrvatskoga groba.

Sam završetak je preostao tancošem. Podravski tanac Ručničkovy (Rupčacov) sa šest žen i četirmi muži je oduševio brojnu publiku i božanjem pri tancu su dodatno zaoštrili tempo. Kot ovih dvih tančenih točkov su se priključili i stari tamburaši aktualnomu sastavu. Slijedila je još slika svih akterov.

Po kratkoj pauzi su Čunovski bećari zabavljali publiku. Medjutim su kazali kipe iz 25-ljetne prošlosti Čripa u baru. Ovi su kazali široko područje djelovanja društva, ko je i moderatorica tokom večera spomenula: Svetak mladoga vina, naticanje u kuhanju gulaša, nogometni turnir, bal u maska su samo neki takovi primjeri.

Jasno da su tokom zabavnoga programa neutrudljivi folkloraši zaigrali i zajačili u baru, pred svim prema kraju večera odnosno noći, kada već u velikoj dvorani nije bilo muzike.

K. Karall