Konačno ili jur se ljeto okončava. Po prilično mirnom ljetu priredbe, koncerti, probe i nastupi od septembra već nisu stali. 2023. je bilo prvo ljeto u kom su naša hrvatska društva opet organizirala priredbe skroz u istom opsegu kao pred pandemijom 2019. ljeta.

A 2023. ljeto nam je opet pokazalo, da se nije čuda minjalo u sistemu organiziranja. Priredbe, još i veće ne, nisu bogzna kako koordinirana. More se i pozitivno formulirati: I ljudi, zainteresirani u gradišćanskohrvatsku zajednicu, moru skoro svaki vikend izabrati med dvojezičnimi ili hrvatskimi priredbami po cijelom Gradišću. Ako kanu pokrivati sve – kot neki od nas – bit će to trka, kade ti ne smi sfaliti sapa. A to je opet prema koncu ljeta potribno. Onda, kad se po ljudskoj naravi najednoč svi spominjaju, da postoju još ugovori s podupirateljicami i podupiratelji, da je od drugih projektov još ostalo preveć pinez ili da je za neke projekte jednostavno još potribna priredba. A zvana toga, čini se, nastaju adventski i božićni koncerti svako ljeto zanimljiviji. Onda nastaje gusto. Ali moremo se batriti s tim, da to nije samo slaba točka hrvatske zajednice. I na političkom polju se po ljetnoj pauzi u zadnji dva miseci ljeta najednoč čuda dogadja. A isto na manjinskopolitičkom području. Dokle po ljetu i početkom jeseni uvijek išćemo manjinskopolitičke teme, su se teme u prošli tajedni nek tako prekobacale, mogli bi reći: Napuniti bi s njimi mogli po potriboći i cijele novine.

30. obljetnica Romov je konačno obratila pažnju na romsku zajednicu u Austriji, ka po vrijeda 80 ljet dostane konačno spomenik žrtav holocausta i ka se još uvijek mora boriti protiv teških slučajev diskriminacije. Na danu narodnih grup su barem zastupnice i zastupniki manjin izrazili svoje želje i pokazali na otvorene točke: Obrazovanje, upletenje mladih ljudi, izazov pametne digitalizacije. Temov je dost. A u medjuvrimenu u Gradišću ukazuje glasovanje u saboru na to, da bi Zeleni tribali saveznice i saveznike u črljenoj frakciji,da bi konačno mogli zaključiti dvojezične formulare za download. A bilo bi vjerojatno i potribno da se naši ljudi javljaju u vezi s timi formulari odnosno jezikom na uprava. Uprav bi bilo dobro vrime i klima. Čini se kot da su se svi malo probudili.

Ali sad dohadja Božić a svaki otputuje u zaslužene mirne dane, jedino vrime u ljetu, kada ljudi ne znaju, ki dan tajedna je, nego samo koliko ljudi još triba pohoditi do Novoga ljeta. Ovi dani su potribni da spomenuta sapa ne sfali i da je koč lazno opustiti se totalno u nevažni stvari, ke tim nastaju važnimi za dušu. Dopustimo si ove duge dane puna jila i pila i različnih kontaktov. Početkom ljeta moremo onda koristiti energiju za ove pred Božići pokrenute teme. Ne u smislu dobre nakane nego bolje kao nastavak prez novoga početka. Samo opet pun energije.

Kategorije