Savez Hrvatov u Ugarskoj ljetos svečuje 20. obljetnicu postojanja. Ova organizacija Hrvatov iz svih regijov Ugarske je iznikla iz Demokratskoga saveza južnih Slavenov, u kom su bili združeni Srbi, Hrvati i Slovenci u Ugarskoj. Prvi predsjednik je bio Ðuro Franković. Jozo Ostrogonac je od 1993. ljeta na čelu ovoga Saveza.

BUDIMPEŠTA — Prva demokratska vlada Józsefa Antalla je u Ugarskoj 1989. ljeta zaključila Zakon o udruživanju s kim su i manjine dostale pravo, da utemelju svoja društva.

Kao prvi su si Srbi utemeljili svoj Savez, a 2. decembra 1989. ljeta su Hrvati u Baji utemeljili Savez Hrvatov. Na protuliće 1990. ljeta se raspade Demokratski savez južnih Slavenov, krovna organizacija Hrvatov, Srbov i Slovencev u Ugarskoj. Hrvati u pojedini regija se počnu dogovarati o utemeljenju Saveza Hrvatov za cijelu Ugarsku a su pak 2. i 3. novembra 1990. ljeta u Sambotelu utemeljili Savez Hrvatov u Ugarskoj s prvim svojim predsjednikom Ðurom Frankovićem, a Miju Karagića su odibrali za tajnika.

Antallova vlada je preuzela koncepciju autonomnih manjinskih organizacijov i preuzela dužnost, da financira manjine. Pred tim su manjinski savezi bili pod totalnom kontrolom komunističke partije.

Savez Hrvatov, koga su utemeljili u Sambotelu je djelovao u šest regijov širom Ugarske, a svaka regija je imala svojega predsjednika i tajnika. Ali još 1993. ljeta se je zaoštrila situacija med pojedinimi regijami zbog personalnih i administrativnih pitanj.

Pri izvanrednom kongresu 1993. ljeta je kongres na mjesto Frankovića pak odibrao Jozu Ostrogonca za predsjednika Saveza Hrvatov u Ugarskoj. On i dan danas još stoji na čelu ovoga Hrvatskoga saveza. Uz Savez Hrvatov u Ugarskoj, ki ljetos svečuje svoju 20-ljetnicu, postoji još i Državna samouprava Hrvatov u Ugarskoj.

U ovoj organizaciji su zastupani direktno odibrani zastupniki manjine. Na čelu Državne samouprave Hrvatov stoji Mišo Hepp iz Pečuha. Pri komunalni izbori ljetos u jeseni ćedu u Ugarskoj birati nove manjinske samouprave (vidi članak s liva zdola), ke ćedu pak birati svoje zastupnike na županijskom i državnom nivou u Ugarskoj.

(uredn.)

Kategorije