KRTEŽ — Molitva za biškupa i za njegove suradnike se drži svaku 3. nedilju u misecu u hodočasnoj crikvi u južnogradišćanskom Krtežu (Gaas). Farnik Johannes Lehner ki je bio čuvar Marije u vinogradu u Krtežu je pak naprikzeo ovu funkciju. Svaki ki našemu biškupu u molitvi, u ljubavi i u solidarnosti kani pokazati poštovanje, pozvan da dojde na misečnu mašu. Geslo ove maše je Jezuš je glasno zakriknuo: Lazarus dojdi, da je mrtvac oživio. Kakovu moć imaju pastiri, biškupi i farniki i kakovo povjerenje.
 
Molitva za biškupa i za njegove suradnike je bila u nedilju, 10. aprila otpodne u Pinkovcu. Farnik J. Lehner je imao dopodne dvi maše u Pajngrtu i Rasporku. On nas je presenetio kad je po hrvatsku molio: Mi molimo da naš biškup dr. Egidije Živković u punu pomoć u Kristušu probudi mnoge Lazare u današnjem vrimenu. Hodi Duh Sveti rasplamsati njegovo srce, daruj mu u ljubavi peljačtvo naše Dijeceze i daljnju moć. Dolnjopuljanki Agici Blazović je farnik Johannes Lehner zahvalan, da ga uči hrvatski. U malom okrugu smo se sastali pred crikvom i ako nije bila pripravna agapa.
(vili tišinaj)

Kategorije