Poljanci, hrvatska folkl­or­na grupa iz Poljancev na sjeveru Gradišća, iz Vulkaprodrštofa, jur nekoliko ljet peljaju projekt „Jig: Gradiš­ćanskohrvatski jačiti, igrati, govoriti“. Jednu uru u tajednu dojdu dica u starosti od tri do deset ljet u osovnu ško­lu u Vulkaprodrštofu, da sk­u­pa jaču, se igraju i govoru hrvatski. Dica su uglavnom iz Vulkaprodrštofa, ali isto i  iz okolišnih sel.

„Pokidob da se u momentu nažalost ne moremo s dicom strefiti, smo pokusili na drugi način s nji­mi stupiti u kontakt. Krenuli smo sastavljati male prinose, ke si dica sama ili skupa s roditelji moru pogledati. Animiramo dicu da slušaju, jaču i tamburaju. Kanimo se u ovoj teškoj situaciji izolacije ipak ka­ko tako družiti. Željimo sve korisnike malo raz­veseliti i uf­a­mo se, da će nam se to ugoda­ti.“ Ovako piše predsjednica Poljancev mag. Angelika Kornfeind u svojoj izjavi i nastavlja „Ne samo di­ca ka redovito do­ha­djaju na naše ure znaju to koristiti, ne­go i drugi“ i poziva zaintersirane da se prik interneta priključu, naime na: https://www.youtube.com/channel/UCQ6xMJZxuDw7Soo4jhG-WNA/

Na ovom Youtube-kanalu Julija Kornfeind, ka inače pelja zbor i tamburaški sastav Poljancev jači dičinje jačke „K­ucak laje…“, „Ruke oprat m­o­ramo si svi“, „Zum, zum, zum pčela mala“ i na hrvatskom i  ni­mškom „Moje male race/ Alle meine Entlein“ uza to da raz­laže život uz potok/rijeku Vulku. Sve jačke ona predstavlja u odgovarajućoj okolini: sa životinjami-igračkami u travi, ili pred umivaonikom u kupati­lu ili pred stablom s pčelami i vrtu.

Da dica ne bi zabila tambu­ranje Julija Kornfeind, Martina Špiranec kao i Lu­kas Kornfeind pred ka­me­rom sidje dicu pozivaju da s njimi skupa sviraju i jaču — naime „Jabučica rumena“ i „Marica rožica“ — da bi s di­cu ostali u kontaktu. (ured.)

Kategorije

Slike