Jur 45 ljet dugo obogaćuje grupa Poljanci iz Vulkaprodrštofa folklornu scenu Gradišća. Za svoj polokrugli jubilej i ljetos opet planiraju svoj jur tradicionalni koncert u novembru.

VULKAPRODRŠTOF — Angažirani, nadseoski i ljubav prema jeziku, folkloru i jačenju — tako bi predsjednica folklorne grupe Poljanci, Angelika Kornfeind, opisala društvo. 1977. ljeta je ona po završetku studija u Beču u svojem rodnom selu utemeljila najprvo tancošku grupu i si iskala nekoliko tamburašev za muziku. Jakob Dobrović je preuzeo učenje mladih tamburašic i tamburašev. Postepeno se je onda razvila folklorna grupa Poljanci kot ju dandanas poznamo.

Svečevanje 45. jubileja

Oko 80 članov je momentano u svi sekcija društva aktivno; kod tamburašev, zbora, tancošev i kod narašćaja. Svi oni ćedu pri jur tradicionalnom koncertu u novembru i ljetos stati opet na pozornici. Svetačni koncerti 5. i 6. novembra ćedu bit vrhunac svečevanja ljetošnjega jubileja. Je li ćedu je moć još obiljnije oblikovati odvisi od valjajućih regulov oko korona virusa u jeseni.

Fešta prilikom 45. obljetnice postojanja nije predvidjena. Zato ćedu ali nadoknaditi koncerte prošloga novembra, ke su Poljanci u 2021. ljetu morali relativno kratkoročno otpovidati. Da bi mogli biti opet već prezentni i da se obdrži cilj za probanje i vježbanje, se je odlučilo održati protulićne koncerte jedan tajedan po Vazmi, i to 23. i 24. aprila. „Zvana toga si jednostavno rado tamburamo, jačimo i tancamo!“, je dodala predsjednica FG-e Poljanci.

Vrhunci u toku postojanja

Koncerti u novembru su jur u prošli ljeti i desetljeća bili svenek na novič vrhunski doživljaji. Uopće kada se cijelo društvo skupa jako dugo na ove priredbe pripravlja. Svenek je došlo toliko gostov, da je bila dvorana za priredbe u vulkaprodrštofskoj osnovnoj školi prepuna. U medjuvrimenu su morali broj koncertov povećati na dva, tako da nastupaju dvakrat na jednom vikendu, i to subotu i nedilju.

Daljnji vrhunci su bili i bezbrojne turneje, ke su Poljanci u toku prošlih 45 ljet poduzeli. Posebna je na svaki način bila i velika turneja u SAD i Kanadu, u New York i Toronto, 2011. ljeta. „Zapravo je bila svaka turneja lipa. Čuda smo doživili, vidili i druge kulture upoznali!“, je uvadila Angelika Kornfeind. I sada još koč-toč bivši člani društva povidaju i oduševljeno govoru o putovanji i turneji, ke su doživili u mladi ljeti.

Isti problemi kot i druga tamburaška društva

S „Jačiti, igrati, govoriti“ je folklorna grupa Poljanci stvorila ponudu, ku mlade obitelji jako rado prihvatu. Svaku srijedu se tako sastanu u dvorani za priredbe u osnovnoj školi Vulkaprodrštofa i si skupa jaču, tancaju, igraju i turnaju. Tako dojde čuda majkov s dicom, ka pohodu još čuvarnicu. „Oni koristu našu ponudu, kad ponude drugačije ne postoji, da bi dica s majkami skupa po hrvatsku ča djelala“, je razložila Angelika Kornfeind. Zanimljivo je, da momentano i jako čuda mladih obitelji iz drugih sel prihvatu ovu ponudu za dicu.

Iako čuda dice ove dičje ure pohodi, se još dugo ne more reći, da ćedu ostati člani folklorne grupe Poljanci. „Iako smo zmožno društvo, imamo s narašćajem iste probleme kot i drugi“, misli predsjednica društva. Tako na primjer dica, ka pohadjaju osnovnu školu, samo slabo dohadjaju. Za ovu starost postoji naime i čuda drugih ponudov za slobodno vrime. Momentano je posebno teško povući dicu, kada se i ne smije direktno u razrede dojti vabiti za folklor. A iako dica moguće pohodu slobodnu vježbu odnosno predmet tamburanja, ko to još dugo nije garant da ćedu se učlaniti u seosko tamburaško društvo.

Želje za budućnost

Najveća želja za budućnost društva je sigurno, da momentana situacija konačno dojde k koncu. „Željimo si da moremo opet normalmo probati i nastupati kot prlje. Da moru ljudi svoje veselje izraziti i se otvoreno i neograničeno kretati i jačiti“, je rekla Angelika Kornfeind, ka jur od utemeljenja Poljancev stoji na čelu društva.

Važan cilj bi bio opet i organiziranje različnih turnejov. U prošlosti su Poljanci skoro svako ljeto poduzeli jedno veće putovanje. Za grupu je to veliko bogatstvo da se upoznaju druge kulture i ljudi iz drugih krajev Europe i cijeloga svita, tako Kornfeind. Osebujno za mladinu je to jako važno.

I za ovo ljeto još nije predvidjena turneja u inozemstvo. Tim već se Poljanci ufaju da ćedu vrijeda moć opet daleko putovati i tako nuditi i mladini opet mogućnost skupne turneje.

Kategorije