Prošlu subotu je fileška folklorna grupa priredila tradicionalni „folklorni” bal u Filežu, kade su oni sami priredili i otvaranje i atrakciju na polnoć. Na tanac je zaigrala grupa Od srca do srca.

Filež – Graničarski bal je u medjuvrimenu jedini bal u Filežu, tako je bilo zanimanje pred svim i od seoske publike veliko. Jur dane pred balom je bila rasprodana ova priredba u krčmi Divos-Karall. Ipak je bilo nekoliko mjest slobodno, jer nisu svi najavljeni došli. Sve žene ke su došle su dostale mali poklon – sviću lučicu (Teelicht) s posudom iz porcelana.

U subotu 3. februara je balsku noć otvorila predsjednica Graničarov Sarah Tomšić. Uz pozdravne riči je kratko predstavila program bala i onda su jur mladi tamburaši Graničarov počeli sa svojim jačenim blokom. Ja sam junak, Klakar i Kad naš brod plovi su svirali mladi pod peljanjem Vere Mikač. Mladi tamburaši su bili u graničarski zeleni majica.

Veliki Graničari su predstavili od sebe razumljivo u nošnji bunjevačke tance. Uz tamburašku glazbu u tročetvrtinskom taktu su tancoši išli u publiku po partnere za prvi tanac večera.

Na polnoć je bilo pukanje najboljih 20 nagradov tombole, ko je moderirao Martin Kerstinger. Ostale nagrade su jur pred tim izvukli. Isto tako se je riješila ganjka šacanja. Uganjati se je moralo, koliko litrov piva su Graničari lani na kiritof potrošili. Točno pogodili su dvimi s 420 litrov, a u dodatnom pitanju koliko vina su potrošili, je dugoljetni organizator kiritofa i bivši predsjednik Graničarov Martin Tomšić bio bliže rezultatu i tako osvojio ovu nagradu: traktor igračkov i bon za filešku termocentralu.

Pred svim mladji tancoši su pripravili i posebnu tančenu atrakciju na polnoć. Fit s Filipom, Linđo, Ja sam za ples ili Zorica su bili samo neke scene ke su prikazali tancoši uglavnom u črnoj opravi. Sve to uz odgovarajuće skraćene jačke iz konzerve.

Uživo su muzički oblikovali bal tamburaši iz Markuševca Od srca do srca (OSDS). Oni su marljivo igrali a publika je isto tako marljivo tancala. Dokle su na početku igrali malo mirnije su kasnije minjali na frižu, moderniju i glasniju glazbu.

Sam zvršetak večera su bile romantične jačke ke je jačio Dominik Šušković uz pratnju klavijaturov. Za neke ovo još nije bio kraj večera, isto tako i ne za OSDS ki su nedaleko od krčme išli jisti frigana jaja, a ovde se je još dalje sviralo. Tako je ov bal završio tradicionalno kot jur i poslidnja ljeta.

Kristijan Karall

Kategorije