Prilikom svoje 60. obljetnice postojanja, je Tamburica Uzlop na Duhe priredila svoj svetačni jubilarni vikend. Uz tradicionalni koncert&vino je stalo i folklorno otpodne i fešta na programu.

Već od pol ljeta su člani Tamburice Uzlop, prijatelji i sprohoditelji prošlih ljet i desetljeć morali čekati na jubilarni vikend, u okviru koga se je 60. obljetnica društva konačno mogla dostojno i raspušćeno svečevati.

Jur u aprilu se je započelo jubilarno ljeto uzlopskih tamburašev sa svetom mašom na Vazmeni pandiljak, a zvana toga se je isti misec još održao tamburaški kino, pri kom se je najzad pogledalo na vrhunske aktivnosti i društveno djelovanje prošlih 60 ljet.

Koncert&vino kot početak svečevanja

Po nekoliko ljeti se je Tamburica Uzlop ljetos opet odlučila prirediti svoj tradicionalni večer „koncert&vino“. Koncept priredbe je tako jednostavan kot i popularan: Po oficijelnom dijelu i tamburaškom koncertu, imaju gosti mogućnost kušati različna vina uzlopskih vinogradarov. I ov put su sudjelivali opet svih pet uzlopskih vinogradarskih poduzeć: Vinarija Schruiff, Robica|vino, Vinski stan Šumić, Remušev dvor kot i Vinarija Ehrlich. Uz dobra vina i zanimljive razgovore su se gosti mogli okripiti i na bifeu, ki je nudio male kulinarske posebnosti.

Prije toga je stao ali još muzički dio večera na programu. Pred glavnom grupom Tamburice Uzlop je narašćaj imao svoj nastup. Ukupno dvi dičje grupe su pokazale svoje tamburaško i jačkarno znanje. Za neke mlade tamburašice i tamburaše je ovo bio prvi veliki nastup, i očividno su jako uživali svoj čas na pozornici i se veselili k velikomu aplauzu.

Zatim je slijedio glavni muzikalni dio večera: Tamburica Uzlop, pod peljanjem predsjednice Ljube Sinovac je prezentirala svoj program, ki je imao ukupno 12 jačak. Velik dio su bile narodne jačke, kot na primjer jedna od najdražih pjesmov Uzlopcev Trnjice, trnjice, ali i hrvatski šlageri Dvije zvijezdice i Večeras je naša fešta su zaglušale za publiku u farskom domu.

Po dugom času je zvana toga bio i Gradišćanski ples za čuti. S Tamburicom Uzlop je ova melodija jur preputovala različne zemlje širom svita, a kot zanimljivi i lip detalj je ova kompozicija nastala u 1962. ljetu, ada u ljetu utemljenja Tamburice Uzlop. Posebna melodija pri jubilarnom koncertu, koncert&vino, je bila i Jasnino kolo, ku je Tamburica Uzlop po prvi put zaigrala 2008. ljeta, kad se je održao prvi koncert&vino u Čelajevom malinu.

Okvir svetačnoga koncerta su člani, kot i predjsedničtvo, uzlopskoga tamburaškoga društva koristili, da bi častili i dali priznanje Jivacu Krupiću, ki je jur skoro od prvih početkov aktivan u društvu. Jur 2012. ljeta je dostao – skupa s Mirkom Sinovcem i Konradom Robicom st. – časni kamik, najviše odlivkovanje Tamburice Uzlop.

Sada se je smio opet veseliti posebnomu daru: Za njegov velik angažman i kompozicijsko djelovanje za društvo su se skupile sve jačke, melodije, aranžmani i kompozicije, ke je Jivac Krupić u toku prošlih desetljeć stvorio. Predale su mu se tako 3 zbirke u obliku debelih knjig, ke uz notne listi sadržavaju i različne slike Krupića od posebnih nastupov, turnejov i društvenih vrhuncev.

Zahvalilo se je zvana toga i kot predsjednice, a istodobno i muzičke peljačice Tamburice Uzlop, Ljube Sinovac. U prošli miseci i tajedni je pokazala velik angažman pri probanju i priredjenju, a pred svim i nezadržljivu motivaciju ku je predala i na nje tamburašice i tamburaše. „Lipa hvala za sve!“ je zato stalo na velikoj magnum-floši, ku je dostala kot dar.

Nedilja je stala u znaku folklora

Po jubilarnom koncertu i degustaciji vin u subotu, se je svečevanje prilikom 60. obljetnice postojanja nastavilo na Duhovsku nedilju s folklornim otpodnevom. Tamburica Uzlop si je zato pozvala prijateljska društva iz Uzlopa ali i susjedskih sel. Kot prvi su nastupali bivši člani društva, pod peljanjem Gerharda Krumpecka. U centru njevoga nastupa je stao šarolik miks jačak, ke su si člani Tamburice Uzlop pred 20, 30, a djelomično i pred 40 ljet jur guslali.

Zvana toga su nastupali Tamburica Trajštof, Tamburica Cindrof i Folklorna grupa Poljanci s kimi Tamburicu Uzlop jur duga ljeta povezuju prijateljske veze. Dokle su Trajštofci i Cindrofci zabavljali i oduševili goste folklornoga otpodneva s narodnimi i popularnimi jačkami iz Gradišća i Hrvatske, je Folklorna grupa Poljanci prezentirala publiki i tanac „Banatske igre“.

Kot zadnji, su na koncu folklornoga programa stupili muzičari uzlopske limene glazbe na pozornicu. Uz klasične jačke limene glazbe su oni zaguslali i hrvatske melodije, i tako publiku pripravili na zabavni i tančeni dio fešte.

Večernja zabava

Dokle se je počela fešta, druga točka nediljnoga programa, a istodobno i zadnja točka jubilarnoga vikenda, su gosti mogli prebaviti malo časa uz ugodne razgovore i se u svetačnom spisu, ki se je sastavio prilikom ovoga jubileja, informirati o društveni aktivnosti prošlih 60 ljet. Svako desetljeće je dostalo kratak opis i sadržava informacije o posebnosti odgovarajućega razdoblja. Zvana toga sadržava mala knjižica različne slike iz prošlosti, ali i nove fotografije, ke su se posebno načinjile za 60. jubilej Tamburice Uzlop. Kot mali vrhunac su si uzlopski tamburaši dali za goste još ča posebnoga na misli dojt: Obljubljene male flošice sa špricerom su dostale vlašću etiketu, na koj se more vidit logo ovoga jubileja.

Mjenovske Lole su onda započele feštu, zagrijavali gostom i je motivirali za tanac i jačenje. S tim su stvorili raspušćenu i veselu atmosferu, ku je i bend O.S.D.S., kot glavna grupa večera, dalje peljala. Uz vlašće pjesme, kot Sami protiv svijeta, su zabavljali publiku s bezbrojni drugimi poznatimi hrvatskimi jačkami za zabavu i svečevanje. Na konac je onda opet preuzeo tamburaški sastav Lole pozornicu i je s pohodniki fešte svečevao i muzicirao još do ranoga jutra. Tako su Tamburici Uzlop priredili dostojni konac velikoga svečevanja!

Daljnje točke jubilarnoga ljeta

Iako je jubilarni vikend na Duhe bio za Tamburicu Uzlop najveći, a vjerojatno i najvažniji, dio svojega svečevanja prilikom 60. obljetnice postojanja, ko još dugo nije zadnja priredba u ju- bilarnom ljetu.

26. junija će se održati dičji folklorni festival, pri kom ćedu stati narašćaj Tamburice Uzlop ali i mlade grupe drugih društav, u centru pažnje. Zvana toga čeka uzlopske tamburaše još tamburaški bal, ov put jur početkom novembra, kot i tradicionalni Božićni koncert 23. decembra u farskoj crikvi Uzlopa.

Slike