Ne gledeć druge nevolje po svitu, kao i nedavna teška po­plava, ka je napravila velike škode u Slavoniji, Bosni i H­er­cegovni kao i Srbiji, pomoćna akcija Stinjaka Ferija Grandića se nastavlja u siromašnoj afričkoj zemlji Burkini Faso. Umi­rovljeni stolarski meštar „tišlir“ Ferec Grandić jur duga ljeta k­a­ritativni, dobro­tvorno djela u Afriki,

a upravo i kroz njegove pomoćne akcije je mogao ublažiti puno nevolje, je mogao školovati dicu, vračiti bolesnike i ne na zadnje je naučio ljude takaj kako si sami moru pomoći uz npr. kopanje gušternov.

 

GRADIŠĆE/AFRIKA — Tako kako je potribna pomoć ljudem oz ostalo i u Afriki, ta­ko je neophodno potribna po­mož i onim ljudem ki poma­žu. U ovom slučaju je to „Tišlir“ Ferec Grandić ki je toliko dobroga mogao učiniti u Afriki upravo i zato, kad su mu lju­di pomogli, uglavnom i pineznimi dari. Grandić je, naravno, garant za to, da pomoćna sre­d­stva zaista dojdu direktno do onih, kim je najpotribnija ta pomoć a uz njegov osobni angažman, dostkrat i u životnoj pogibeli, on sām na licu mjes­ta nadzira brojne svoje pom­o­ćne projekte, kako su npr. gr­a­dnja škol, crikav, sirotišć, djelaonic, zdencev/gušternov i pu­no dr­u­go.

 

Jedna od najvećih ppmoćnih akcjov u zadnjem času  je bilo nabavljenje prose (Hirse) — oko 100 tonov u zadnjem ča­su — da bi mogli barem do neke mjere ublažiti veliki glad dice na ulici. Ali je Grandić sada započeo drugu akciju, naime s gradnjom dodatnih pest (6) škol s ukupno 24 razredov. Ali Grandić i nadalje stavlja na raspolaganje hranu u obliku prose, riže, ulja i šro­ta od kukorice.

 

Grandićeva pomoć se je u zadnji ljeti koncetnrirala na jilo, na izgradnju škol i na kopanje zdencev. Ukupno je do sada dao izgraditi 34 ško­le, ku pohadja oko 11.300 (!) dice. Obe­ćao je uz ostalo, da će i nadalje kopati zdence oko 170 kilometrov sjeverno od glavnoga grada Quagadougou.

 

Ali kao vjerni kršćan je Fe­rec Grandić gradio i crikve u Afriki. Tako je još 2006. ljeta dao postaviti crikvu u mjestu Dougouri. U toj crikvi ima mjesta za kih 700 ljudi a posvetio ju je tada rodjeni Južnogradiš­ćanac iz Moge­r­sdorfa, Martin Korpič, sada g­n­eralni vikar Dijeceze Željezn­o. Crikva je posv­e­ćena sv. Petru, isto kao u dom­a­ći Stinjaki Fereca Grandića.

 

„Tišlir“ je jur približno 40 pu­ti bio u Burkini Fasu a onde ga sve već ljudi po­znaje, cijeni i poštuje kao dobrotvora, ki je pomagao smanjiti i ublažiti veliko sirmaštvo i strašne nev­o­lje tamošnjega stanovničtva. Većim dijelom su ljudi onde kršćani ali i muslimani, no on­de ima još i puno prirodnih re­ligijov. Gra­n­dić je jur i visoko odlikovan za ovo karitativno djelovanje. Tako mu je Vlada Burkine Fa­su dodila visok or­den a odlikovan je i Au­strij­skom »PaN nagradom« (2009.) i »Th­e­odor Kery-na­gradom« Gradišćanske zemaljske vla­de (2003.).

 

Gdo kani i more pomoći i podupirati brojne dobrotvorne akcije Fereca Gradića u toj si­romaškoj afričkoj zemlji Burkina Fasu: Ima poseban konto za dare na Raiki Stinjaki/Stinatz. Pod geslom Fran Grandić Austrija „Pomoć direktna“ se more uplatiti na konto broj: Iban: AT97 3302 7000 0230 5100; Bic: RLBBAT2E027.

 

(uredn.)

Kategorije