Predsjedniki Savjetov za narodne grupe se kanu zalagati za širju izobrazbu u manjinski jeziki, a to na području cijele Austrije. To su predsjedniki i potpredsjedniki Savjetov izjavili po sastanku u Borti. Isto tako su zaključili poslovni red za konferenciju, ka kani u budućnosti već puti stupiti u javnost.

U pandiljak 31. maja su se u Borti u prostorija Gradišćanskoga madjarskoga kulturnoga društva sastali predsjedniki i potpredsjedniki Savjetov za narodne grupe. Hrvatsku manjinu je zastupao aktualni predsjednik Hrvatskoga savjeta za narodnu grupu Martin Ivančić. Ukupno se je u južnogradišćanskoj Borti našlo 12 savjetnic i savjetnikov, ki su pri konferenciji za štampu izjavili, da kanu u budućnosti već stupiti na javnost i se uključiti i na razini saveznih zemalj. Pri sjednici u Borti su za ključili poslovni red te konferencije, ka se jur 25 ljet „prijateljski“ i „razgibano“ sastaje. Svako četvrto ljeto će se odibrati novi predsjednik. Konferencija je odibrala Hrvata Martina Ivančića za predsjednika, a Slovenca Bernarda Sadovnika za potpredsjednika.

Oni dva su onda i peljali konferenciju za novinare. U budući razgovori sa saveznom vladom da kanu položiti težišće na izobrazbu. Sadašnje ponude za Hrvate i Madjare u Gradišću i za Slovence u Koruškoj nisu dost. U zadnji ljeti da se je preminila svakidašnjica pripadnic i pripadnikov narodnih grup, tako da je jako čuda ljudi, ki već ne živu u autohtonom području i s tim već nimaju pristup i pravo na školovanje na svoji manjinski jeziki. Na ov način zgubljaju manjine jako čuda potencijala, tako Ivančić pri konferenciji. Pred svim da se to tiče glavnih gradov Gradac i Beča. „Potribujemo, da pripadniki narodnih grup u Austriji imaju svagdir mogućnost na dvojezično školovanje, ako postoji trajna potreba“, izjavio je Ivančić. Njegov potpredsjednik Sadovnik je dodao borbenije, da mora politika prepoznati javni politički interes: Od čuvarnice do sveučilišća mora se osigurati, da se austrijske manjinske jezike zaista moru živiti.

Pravo na školovanje u autohtoni područji imaju do sada samo Hrvati, Slovenci i Madjari u Gradišću. To da se mora proširiti na sve austrijske autohtone manjine po principu: „Isto pravo za sve!“ Tako da se potribuje mogućnosti školovanja za sve narodne grupe na svi područji Austrije. Kot primjer su naveli Komensky školu u Beču, ka se jur kih 100 ljet privatno pelja. Kot je rekao zastupnik Čehov i Slovakov, stoji im obdržavanje 8 razredov osnovne škole 150.000 € na godišće, svota, ka ne more pokriti mala narodna grupa. Sadovnik si je zvana toga siguran, da bi se financijsko podupirano dvojezično školstvo vrijeda vidilo u značaju i u znanju jezika u ti područji.

Konferencija od decembra lanjskoga ljeta pelja razgovore u vezi sa školstvom. Med ostalim im je predsjednik Van der Bellen ponudio, da će jačati dijalog med političkimi zastupniki. Od sada kanu pojačati razgovore pred svim na saveznoj razini, onde da se tribaju stvoriti uvjeti, ke savezne zemlje moraju onda ispuniti, je rekao Ivančić. I dodao je: „Mi smo stoprv na početku, ali put nije tako dužičak.“

Kategorije