U pandiljak je za oko 34.800 školaric i školarov u Gradišću počela škola. Na dvojezični osnovni škola podučavaju ljetos 1.473 dice u 106 razredov. Na sjeveru je potribno već dvojezičnoga personala.

Željezno – Novo školsko ljeto počinje malim pozitivnim trendom na dvojezični škola. Broj školaric i školarov na dvojezični osnovni škola je naime narastao za kih 50. Med drugim su po dužem času opet mogli otvoriti dvojezičan razred u Osnovnoj školi u Borti.
Za dvojezičan razred u osnovnoj školi potribno je sedmero dice. U Borti počinje novi dvojezični razred s osmero dice. Kot je rekla nadzornica za manjinsko školstvo Karin Vukman-Artner je po zakonu moguće svagdir u Gradišću stvoriti dvojezične razrede. Pitanje je uvijek, je li na toj školi imaju potribno i odgovarajuće osoblje i je li je razred osiguran do četvrtoga razreda.
Postoji naime mogućnost, da se školarice i školari opet odjavu i se tako raspada razred. U Borti je to sada opet bio slučaj. Nadzornica Vukman-Artner bi si željila dvojezičan razred u Željeznu.

Manjak dvojezičnoga personala pred svim na sjeveru

Na sjeveru Gradišća, kade sela sve već narastu, fali dvojezično osoblje. Učiteljstvo prez znanja hrvatskoga jezika je obavezano da pohadja tečaj hrvatskoga jezika i da se nauči svakidanje fraze. Gleda se, da podučavaju u teamu, kako bi učiteljica ili učitelj sa znanjem jezika preuzela ili preuzeo hrvatski dio ure.
Trenutno je 17 študentic i študentov u dvojezičnoj izobrazbi i Vukman-Artner se ufa, da će veliki dio moći privabiti za djelo na dvojezični osnovni škola. Polag Vukman-Artner bi bilo već dvojezičnoga personala, ki ali ne podučava u toj struki ili zbog odaljenosti od glavnoga prebivališća podučava u nimški škola.

181 dite u dvojezični razredi sridnjih škol

Sridnje škole s dvojezičnimi razredi se nahadjaju u Velikom Borištofu, Velikom Petarštofu i u Svetom Mihalju. Onde da se je broj dice isto povišio.U Velikom Borištofu imaju ljetos uopće dva prve dvojezične razrede, ar se je najavilo 28 dice. Ukupno pohadja 65 školaric i školarov Dvojezičnu sridnju školu u Velikom Borištofu ča je znatni porast u pogledu na prošla desetljeća.
Ukupno se u čisto dvojezični razredi sridnjih škol podučava 181 dite.

Gimnazija Kurzwiese ima opet hrvatski razred

Gimnazija Kurzwiese u Željeznu ima po dužem vrimenu opet hrvatski razred. I ovde je stvorenje hrvatskoga razreda odvisno od broja najavljenih. Ukupno 17 školaric i školarov pohadja ov razred, kade uz Hrvatski imaju i u drugi predmeti dvojezično podučavanje.
Je li je predmet dvojezičan odvisi od znanja učiteljice ili učitelja. U Dvojezičnoj gimnaziji u Borti je ljetos počelo 15 dice prvi hrvatski razred. U Panonskoj gimnaziji postoji mogućnost hrvatskoga razreda. U prošli ljeti da je uvijek bilo premalo najavov – mora ih biti devet. Polag nadzornice Vukman-Artner djelaju onde na novom konceptu, da se Hrvatski opet implementira.
Cilj mora biti, da se za ov razred privabu i osobe prez znanja hrvatskoga jezika, ar da je broj materincev zbog maloga broja dice u hrvatski seli premalen i se dodatno još podili na sridnju školu Veliki Borištof i Panonsku gimnaziju.

Tereza Grandić