2021. ljeta je Elisabeth Morri iz Uzlopa utemeljila Kliologiju. Od onda je svoje poduzeće dalje razvila i povećala i more se u medjuvrimenu gizditi velikoj zajednici.

Slučajno se je Elisabeth Morri 2021. ljeta nabahnula na kineziologiju, kad ju je susjeda pitala je li ne bi kanila skupa s njom načiniti izobrazbu na ovom području. Fasciniralo ju je kako se moru kroz test na mišići izviditi blokade i počela se je intenzivnije baviti ovom tematikom. Na drugu stran je Uzlopku jur svenek i oduševio Misec, i počela je djelati čuda s mladim, pri kom se moru manifestirati nove stvari u svojem žitku, i punim Misecom, pri kom se more odreći starih teretov. „S časom sam vidila da zapravo jako čuda ljudi i živi po Misecu, a upoznala sam i sve već osob ke se ovakovimi temami bavu”, je rekla Morri. Tako je tomu došlo, da je osnovala svoj vlašći kanal na socijalnoj mriži Instagram. U daljnjem koraku je počela i prodati stvari i vlašće produkte i utemeljila online-shop. „Naravno si pak misliš, ča ćedu ljudi reći? Ali koč-toč moraš biti sebi vjerna, i odgovarati za to ča djelaš”, je razložila prema Hrvatskim novinam dalje.

U medjuvrimenu je Elisabeth Morri načinila i jur dodatne izobrazbe i se dalje školovala u različne smire, kot na primjer za Human Design, Akasha Chronik Teacher i na području tarot kartov i drugih. Ov velik repertoar, koga si je mlada Uzlopka izgradila je polako ali sigurno vodio tomu, da je utemeljila vlašću marku i poduzeće: Kliologija.

Ponuda oduševi klijente

Iako ima Elisabeth Morri vlašću praksu u domaćem stanu, se velik dio nje ponude dogadja online. Tako znaju ljudi iz cijele Austrije sudjelivati i ne tribaju svom silom dojti k njoj u Gradišće, iako su klijenti jur posebno došli iz Beča, Koruške i Štajerske k njoj. „To momentano jako dobro funkcionira, a ljudi rado prihvaćaju ovu online ponudu. Svakako neke stvari jednostavno ne idu online – za kineziologiju na primjer moraju ljudi ipak dojti osobno k meni”, je rekla Morri, koj i ne bi bio problem ponuditi svoj poslovni repertoar i na svojem materinskom jeziku, po hrvatsku.

Najveći dio ljudi ali trenutno bukira kod nje čitanje tarotkartov, ča si Elisabeth Morri na početku nikada ne bi mislila. Zapravo si je karte najprije kupila samo iz zabavnoga aspekta. Pokusila je onda kod obiteljskoga i prijateljskoga kruga i bila jako presenećena kad su nje čitanja odgovarala istini. Kad je onda pokusila ponuditi ova čitanja i na socijalni mriža, je zanimanje ljudi daleko nadmašilo nje očekivanja, a i reakcije da su bile jako ganutljive, tako Morri: Od emocionalnih efektov ča do velike zahvale i dužičkih komentarov, kako je ovo čitanje moglo pomoći, je dostala jur brojna javljenja i feedbacke. Iako se mora svaka ponuda Elisabethe Morri svenek bukirati, pokusi ona staviti različna težišća: „Ja kanim da se ljudi i ča nauču, da im znam ča dalje dati i da i nove stvari upoznaju. To ča ćutim, to ponudim.” Tako more ljudem približiti i nove, a pred svim i sezonalne i aktualne tematike.

Posebnost Kliologije

Za ovu ponudu i sadržaje su ljudi jako zahvalni. Jur prik 5.500 ljudi prati Kliologiju na socijalni mriža, a broj dalje raste. Ča razlikuje Elisabethu Morri i nje poduzeće ali od drugih? „Kad se svenek nudi ča novoga, kad imaju ljudi povjerenje u mene, da ću je pratiti i da sam za nje ovde - i kad sam ja, ja”, je razložila Uzlopka. Ona da živi kako se ćuti a moguće nije tako kot svaki drugi – to kani i drugim dalje dati i njim pomoći.

Voditi ovakovo poduzeće more koč-toč - kot i u svakom drugom poslu - biti ali i napor- no, tako Morri, „Mene interesira ali u prvom redu osoba, za ku ide i koj kanim pomoći. To sam od početka kanila a zato mi je to bilo i je još svenek važno.”

Kooperacija s Kraudarei

Posebna kooperacija je čekala pred kratkim obožavateljice i obožavatelje Kliologije kot i Kraudarei. 17. septembra i 1. oktobra su one naime skupa ponudile djelaonice na temu kadjenja. Jur prije je Elisabeth Morri skupa s Krauderei, ku peljaju Novoselka Angelika Ambrusch i Silvija Beck, priredila nagradne igre - djelaonice ke su bile dio nove suradnje, ka je naletila na uspješno i plodno tlo. Prvi termin je bio još i u toku od samo 24 uri rasprodan.

U ugodnoj atmosferi se je sudionicam u okviru ove djelaonice približila ne samo cijela povijest kadjenja, nego pred svim i zač se uopće kadi i kada se to djela, na primjer na suncostaji (Sonnenwende) u protuliću, ljetu, jeseni i zimi. Važna točka su naravno bile i biljke, ke se moru koristiti za kadjenje. Ove, od divljega pelina (Beifuß) ča do tamjana, su peljačice Kraudarei točno predstavile sudionicam djelaonice i zvana toga razložile čim se more sve kaditi, na primjer posebnom presurum za kadjenje. Elisabeth Morri je pri tom mogla dodati aspekte iz energetske strani i zvana toga opomenula i različne tradicije, kot su to na primjer pušljaci na Tijelovu.

Na koncu su sve sudionice djelaonice kadjenja imale i same mogućnost si plesti svoj vlašći svežanj za kadjenje sa svojim izborom biljkov. Domom su si zvana toga mogle zeti i mišavine za kadjenje - ke nudi i Elisabeth Morri u svojem online-shopu - kot i ugljen za kadjenje i skriptum sa zanimljivimi informacijami, ke su se predstavile u okviru djelaonice. „Čas je tako friško prošao. Ako se ljudi pominaju, ki imaju iste interese, onda jednostavno lako stupiš u razgovor i se uz to i još čuda naučiš”, je Morri rezimirala djelaonicu kadjenja. Toga mišljenja su bile i sudionice ovih otpodnevov, ki su jako cijenili ov socijalni i društveni aspekt. Bile su naime jako zahvalne da su se u okviru djelaonice mogle izminiti s drugimi. Čudimi se naime ne poufaju sprogovoriti odredjene tematike, kad valjaju kot takozvane tabu-teme, u prijateljskom i obiteljskom krugu, jer su im neugodne ili se boju odbijanja - to smanji i samopouzdanje.

„Ča si ljudi mislu je ali uprav to, ča mene interesira”, je rekla Elisabeth Morri. Ona trenutno načini izobrazbu za životnu- i socijalnu savjetnicu. Kot takova se kani mlada Uzlopka zalagati za to da se more o svi tema žitka diskutirati i pominati - prez kakvih tabuov. „Čim već ljudi ada skupa dojde, na primjer i kod ovih djelaonic kadjenja, tim već osobnih iskustav i mišljenj se more diliti o odredjeni tema.”

Budući plani Kliologije

Suradnju s Krauderei kani Elisabeth Morri na svaki način dalje peljati i moguće i redovito održati skupne djelaonice. Tako su ona i Angelika Ambrusch jur premišljavale nuditi je i na hrvatskom jeziku.

Kooperaciju ima ali i s Kerstinom Bailer, vlasnicom male trgovine Zur Bailerin u Trajštofu, kade se moru i produkti Kliologije kupiti. Zvana toga će se onde nuditi 30. decembra i mogućnost za čitanje kartov. Važna suradnja čeka Elisabethu Morri od januara dojdućega ljeta. Onda će skupa s fotografkinjom, Klaudijom Hergović, početi skupni projekt na temu Female Empowerment: Žene ćedu se u okviru ove ponude moći dati fotografirati potpuno tako kako se ćutu. To neka poviši samopouzdanje i motivaciju. Ali i drugi termini su jur fiksirani. Tako će biti zastupana na adventskom sajmu u Verešvaru, a 8. decembra će Uzlopka nuditi djelaonicu, u koj ćedu stati Dvanaestodnevnice (Raunächte) u centru pažnje.

Za budućnost si Elisabeth Morri želji za Kliologiju, da ostane sama sebi vjerna, a pred svim i da more i nadalje podupirati i pomoći ljudem, to da bi ju jako veselilo. Inače se ali kani dati presenetiti. „Ja ne kanim planirati. Ionako će dojti sve drugačije, nego si to predstavim. Sve će tako dojti u žitku kot mora biti i mora dojti.”, se je nasmijala Morri, „Ja se jednostavno veselim tomu ča će dojti, ča god bi to bilo.”

DJ

Kategorije