Dvanaest studentov i studentic Slavistike Humboldt-sveučilišća u Berlinu je bilo u prošlom tajednu na ekskurziji po Gradišću. Pod peljanjem mag. Katarine Tyran, znanstvene suradnice na berlinskoj Katedri za južnoslavensku lingvistiku i kulturne znanosti, obišli su nekoliko gradišćanskih sel i ovkraj i onkraj granic. Ekskurzija je priredjena u sklopu seminara s nazivom „Manjine i identitet u graničnom prostoru Austrije, Ugarske i Slovačke“ u kom su se studenti i studentice bosanskoga, hrvatskoga i srpskoga jezika tematsko bavili općim znanstvenim istraživanjem identiteta i granice, odnosno kako interagiraju ove teme u pogledu na manjine, narodne grupe. BEČ/GRADIŠĆE — U terenskom istraživanju med Gradišćanskimi Hrvati studentice i studenti iz Berlina su imali priliku koristiti teoretsko znanje u praksi. U Beču su tako pohodili narodnu pravobraniteljicu mag. Tereziju Stojšić, ka je duga ljeta bila aktivna i u manjinskoj politiki. Nadalje su pohodili Austrijski centar narodnosti (Can) kade su bili na razgovoru s poslovodjom Hubertom Miklom, tr Hrvatski centar u Schwindgasse. Drugi dan ekskurzije je mlade studente i studentice peljao u sjverno Gradišće na Hati: tako su bili u osnovnoj školi u Pandrofu, u Hrvatskom Jandrofu i Devinskom Novom Selu u Slovačkoj i Novom Selu. Na ovom putovanju su poiskali takaj i tromedju med Austrijom, Ugarskom i Slovačkom ka od prilike leži med Nimškim Jandrofom na austrijskoj strani, Čunovu na slovačkoj tr Rajki na ugarskoj strani granice. Nadalje su mladi slavisti iz Berlina bili na hospitaciji u dvojezičnoj gimnaziji u Borti, kade su sudjelovali i u nastavi ugarskoga i hrvatskoga jezika. Na jugu Gradišća prešli su onda granicu u Ugarsku tr obišli muzej željeznoga zastora u Gornjem Četaru. U petak, ki je bio ujedno i zadnji dan ovoga terenskoga istraživanja, su putovali po sridnjem i sjevernom Gradišću: na programu je bio pohod Kugi u Velikom Borištofu tr Osnovnoj školi u Koljnofu, a konačno razgovori sa zastupniki medijov. Tako su bili gosti u uredničtvu Hrvatskih novin odnosno štamparskom društvu kade je glavni urednik Petar Tyran opisao djelovanje ovoga tajednika i Štamparskoga društva uopće. Zadnja točka na programu je bio pohod manjinskoj redakciju Orf-a u Željeznu, kade je glavni urednik mag. Fred Hergović peljao studente i studentice kroz stan.

Kategorije