Zeleni potribuju hrvatske formulare

Regina Petrik je stavila prijedlog na Zemaljski sabor, da se svi javni formulari Gradišća objavu i u jeziki narodnih grup, tako da se ispuni pravo na službeni jezik, kot je to zapisano u državnom ugovoru.

Željezno – Koncem junija su Regina Petrik i Wolfgang Spitzmüller stavili samostalni prijedlog za odluku na gradišćanski Zemaljski sabor. Cilj su službeni formulari u jeziki narodnih grup Gradišća, ada po hrvatsku i madjarsku, jer samo ovi dva jeziki su i odobreni kot službeni jezik u Gradišću: hrvatski u 28 općin, a madjarski u 4.

Konkretno potribuju ovi dva političari Zelenih slijedeće točke:

  • omogućenje sastavljanja dvojezičnih dokumentov za sve pripadnike autohtonih narodnih grup u Gradišću
  • sve službene formulare odgovarajući austrijskom Zakonu o narodni grupa se neka većjezično stavu na raspolaganje da se moru skinuti s interneta
  • dvojezičnim općinam u Gradišću nuditi pomoć pri priredjivanju dvojezičnih formularov.

Petrik argumentira, da samo pojedine općine nudu većjezičnost, u zemaljskoj upravi uopće ovakova ponuda ne postoji.

Formulari za financijski ured postoju jur duglje

Jur od 2008. ljeta je moguće, da se porezno nametanje posloprimatelju (Arbeitnehmerveranlagung) načinja po hrvatsku ili po nimšku. Isto tako postoju jur od 2015. ljeta formulari za druge posle u vezi s financijskim uredom, ki se moru skinuti s https://formulare.bmf.gv.at.

Jedan dio ovih hrvatskih formularov je na gradišćanskohrvatskom jeziku, jedan dio na hrvatskom jeziku.

Nekada najavljeni većjezični portal Finanz online se još svenek nije realizirao u jeziki narodnih grup. Tehnički ovu većjezičnost nije teško za realizirati i pokidob formulari u svi jeziki isto izgledaju nije za razumiti, zač prosi financijski ured, da se nimški formular ispuni, a hrvatski neka služi samo za informaciju.

Regina Petrik u argumentaciji je napomenula i situaciju u Južnom Tirolu i u većjezični kantoni Švicarske kade postoju svi službeni formulari u priznati jeziki narodnih grup.

Ponuda važna za opstanak narodne grupe

Samo ako je korišćenje hrvatskoga ili madjarskoga jezika pri službeni puti od sebe razumljivo i prez čuda pitanj moguće, onda živu jeziki narodnih grup u Gradišću, tako Petrik. Nadalje potribuju u ovom prijedlogu da sve dvojezične općine dostanu od strani Zemlje podupiranje u vezi s dvojezičnimi formulari, a ne da odvisi od znanja općinskoga personala, je li je moguća većjezična ponuda.

Ov samostalni prijedlog za odluku su predali 29. junija u pravni pododbor, kade će se 6. septembra o njem diskutirati, ako ne dojde do kakovih pokusov odgodjivanja od strani SPÖ-a, tako Petrik.

Od 2015. ljeta su novelirali odredbe za formulare

9. decembra 2015. ljeta je Savezna vlada novelirala odredbu za upravne formulare kot i odredbu za dostavu formularov. Ovde su se zaključili i upravni formulari za tri jezike narodnih grup: hrvatski, slovenski i madjarski. U noveli je i zapisano, da se ovi formulari moraju upotribiti ako je rasprava u jednom jeziku narodne grupe.

To valja za Zakon o upravnom postupku (AVG), za Zakon o upravnoj kazni (VstG) i za Zakon o upravnom izvršavanju (VVG). Od onda je znatno laglje, da se upravne rasprave peljalju i u jeziki narodnih grup.

Kristijan Karall