Ov tajedan je za študentice i študente u Austriji opet počeo novi semestar. Do daljnjega će se i ov ljetni semestar održati online ili u hibridnom obliku. To valja i za takozvane gradišćanskohrvatske vježbe na Bečkoj slavistiki. U ponudi slavistike se moru ovo ljeto najti dva konverzatoriji, kade stoju gradišćanske Hrvatice i Hrvatiu fokusu.

BEČ — Od 1982. ljeta Slavistika u Beču svaki semestar nudi četire ure o i za gradišćanske Hrvate. Ov semestar se bavu dva konverzatoriji različnimi aspekti gradišćanskih Hrvatov odnosno autohtonih manjin u Austriji. Katarina Tyran, ka od 2017. ljeta podučava na Sveučilišću u Beču, redovito nudi konverzatorije, u čijem fokusu stoju autohtone manjine ili mali jeziki. Ona svisno pokriva veći prostor i stavlja gradišćanske Hrvatice i Hrvate u veći kontekst. Konzervatorij u ovom semestru raspravlja o pitanju vidljivosti jezika, predstavlja moguće oblike i preispituje značaj vidljivoga jezika. Po teorijskom uvodu ćedu študentice i študenti moći diskutirati vidljivost med ostalim na primjer u oficijelnih i neoficijelnih dvojezičnih natpisov na slovenskom ili hrvatskom jeziku u Austriji.

Zorka Kinda-Berlaković je svojemu konverzatoriju dala naslov „Gradišćanske Hrvatice i Hrvati (1921-2021): Sto ljet u Austriji“. Težišće leži ada na situaciji gradišćanskih Hrvatic i Hrvatov po 1921. ljetu. Nadovezujući se na definiciju kulture, ka se gradi na cijelom društvenom jerbu jedne zajednice, ćedu se u okviru nastave istraživati različne komponente gradišćanskohrvatske kulture. To uključuje razvoj jezika, literaturu, običaje i muziku, da bi se na koncu moglo raspravljati pitanje, je li postoji specifična gradišćanskohrvatska kultura. Obadva konverzatoriji su na nimškom jeziku i se znanstveno bavu manjinskimi pitanji. Jezičnih vježbov, u ki hrvatske študentice i študenti moru brusiti svoje jezične kompetencije, ovoga semestra nije na Bečkoj slavistiki. Uhodano kolo, da se svaki semestar na Bečkom sveučilišću održu i jezične vježbe i kulturološki seminar, se je jur duglje vrime prekinulo.