„Jedna kočka ima deset jaj, zam si jedno tr poj kraj“ je jedna od naših poznatih hrvatskih zbrajalic, ali gdo ju ne pozna, se ju more naučiti s prinosom na YouTube-kanalu Mladih Poljancev, kade interpretiraju tu zbrajalicu na vrlo kreativan i zanimljiv način. — Ovako je Štefan Novak započeo svoju laudaciju na Mlade Poljance prilikom dodjele hrvatske kulturne nagrade za narašćaj »MINI-METRON« pri ljetošnjoj uličnoj fešti Hrvatskoga centra u Beču subotu, 25. septembra. Mladi Poljanci su snimili i postavili na vlašći online kanal JIGT (jačiti - igrati - govoriti - tamburati) prinose za različne prilike kroz ljeto, kot npr. Vazam, ljeto, Božić ili mesopust i druge posebne prinose za dicu. Ta ideja I inovativna ponuda je toliko oduševila žiri za dodjelu ove kulturne nagrade Hrvatskoga centra u Beču, da je jednoglasno zaključio, da će »MINI-METRON« za 2020. ljeto dodiliti narašćajnoj grupi i mladoj grupi FG Poljanci u Vulkaprodrštofu.

BEČ — Gdo stoji za tom kraticom JIGT? To su: Julija i Lukas Kornfeind, Martina Špiranec, Petar Mogyorósi (ki se uz Lukasa skrbi za tehniku) i utemeljiteljica i jur dugoljetna predsjednica Poljancev mag. Angelika Kornfeind, ka uz ostalo i jezično kontrolira prinose.

Kako je Štefan Novak naglasio, počelo se je sve 1977. ljeta kada je Angelika Kornfeind osnovala folklornu grupu Poljance, ku pelja vrlo uspješno i danas. Važno ljeto u biografiji grupe je sigurno i 1988. kada su utemeljili dičju grupu „Mali i mladi Poljanci“.

S tim narašćajem vježba se tamburanje i tancanje u grupa po starosti: 3 - 6 ljet, znači jur jako mlado počinju, ali kako veli ruska poslovica „Ako kani tancati medvid, mora zaran pojti u školu!“; 7 - 10 (to je osnovna škola), 10 - 14 (ova dica većinom ostanu i dalje kod grupe, su pravi narašćaj za velike Poljance) i 15+. Kod zadnje grupe počne jur i prelaz u veliku grupu, u Poljance. Sve skupa je to 30 dice, ka dohadjaju ne samo iz Vulkaprodrštofa, nego i iz drugi poljanskih sel: Celindof, Cindrof, Otava, Trajštof, Uzlop i Željezno, znači pravi Poljanci. Cilj Poljancev je uz drugo i gajenje hrvatskoga jezika, osebito kod dice, ča je pravoda sve teže u današnje vrime.

Pred pandemijom vježbala je svaka grupa jednoč u tajednu. Od početka pandemije je to bilo sve teže, ili skoro nemoguće. U ljetno vrime probali su vani. Druga alternativa je bila, da se preselu u internet. Tako je ta jur zgora spomenuti tīm počeo jur na početku prvoga zatvaranja, lockdowna sa sastavljenjem i snimanjem prinosev za dicu. Prva intencija je sigurno bila stvoriti mogućnost, da dica u grupi Mladi Poljanci imaju mogućnost i za vrime lockdowna i kada nije moguće držati probe, i doma „jačiti, igrati, govoriti, tamburati“ na hrvatskom jeziku i tako držati kontakt s njimi. Ovi prinosi su i jezična škola za dicu, ča je grupa Mladi Poljanci bila jur i pred ovom online ponudom.

Ali ti prinosi nisu samo za jedno društvo ili jedno selo, nego su bez granic dostupni za svakoga, i su u današnjem vrimenu važno sredstvo za našu dicu. Citiram Aleksandra Vukovića, ki je govorio u ime žirija „Ovi kratki prinosi su načinjeni za svakoga a su ujedno i povod i ohrabrenje da bi se i za dicu načinilo čuda već i da se to more napraviti na vrlo dopadljiv i šalan način“.

Kako je Štefan Novak dodao „Ne znam je li si je JIGT-tīm na početku mogao predstaviti, kad su objavili prvi prinos, ki je bio (ako štimaju podatki na YouTube-kanalu je to bilo 8.4. 2020.) „Kade je palac“, da ćedu 76 tajedan kašnje imati 60 prinosev na svojem kanalu. Cilj je, da svakih 14 dan postavu ča novoga na platformu, ili tekst ili jačku/tamburanje. Mislim, da su do sad ta cilj već nego dostignuli.“

Ako si gdo kani pogledati sve prinose, ima program za cijeli večer, skoro 2 ure dura! Većinom je uz film objavljen i tekst, ako ki ča nije razumio. Ali govor i jačke su jako razumljive, jako dobro za učnju jezika. U prinos „Živio!“ je Lukas K. veljek i zapokao mali tamburaški tečaj! U tom prinosu mi se je jako vidilo, da ste jačili „Lipo ime Štefan…“ — je rekao laudator Štefan Novak.

Od aprila zadnjega ljeta do danas su se prinosi na JIGT-kanalu skoro jur 30.000 puti pogledali, ča je zaistinu jako uspješna bilanca.

Na koncu još zanimljiv detalj: Ta prinos, ki je gledan najveć puti je „Ruke oprat“ — ne bi si bio mislio, da je to našoj dici tako važno. Čestitamo dobitnikom »MINI-METRONA« i cijeloj grupi Poljancev na nagradi, veseli me, da ste tako uspješni s vašim djelovanjem, i željim vam ali i nam i našoj dici, da vam ne sfalu ideje i energija za još čuda zanimljivih prinosev!“— a svoju luadaciju je Štefan Novak završio s dičjom zbrajalicom „Jedna kočka ima pet jaj, zam si sve, jer govoru je kraj.“

Slike