Austrijski vojni zrakoplov u kvaru, delegacija ministarstva se je vratila autobusom iz Bosne

Austrijska vojska se nalazi u teškoj situaciji, na ku je upo­zorio ministar obrane Thomas Starlinger, ki je sada i na „svojoj koži“ imao priliku osjetiti koliko je oprema austrijske vojske zastarala.

BEČ — Jedinom tehnički is­pravnom transportnom letelicom austrijske vojske tipa Her­kules C-130 Starlinger je otputovao u Bosnu i Hercegovinu, ali zbog kvara nije mogao se isti dan vratiti istim avionom, već je delegacija išla autobusom, a ministar koli.

Vrime je predivnih adventskih sajmov — samo je tribamo najti

Petar Tyran

Tradicija adventskih sajmov je jako proširen u  Austriji pred svim i u Be­ču a odanle je ova tradicija preplavila u Hrvatsku a pred svim u Zagreb. Zagrebački gradonačelnik veli da bi zagre­bački advent bio znatno lip­ši i intimnije nego je bečki, jer se proteže kroz cijeli stari Gornji Grad ali i po cijelom Zrinjevcu. Sām gradonačelnik Zagreba Milan Bandić glasno priznaje da je ovu ide­ju kopirao u Beču ali da je u medjuvrimenu zagrebački d­a­leko pretekao bečki. Jer u Be­ču ima bezbroj adventskih sajmov od kih je najveći vje­rojatno ov pred Vijećnicom. Ali gdo ima lazno, more rado pohoditi i sajam u Schönbrun­nu, ili i u nekadašnjem Hrvatskom Selu, na sadašnjem Spittelbergu. A uza to ima još brojnih manjih adventskih sajmov ki imaju i posebnu hrvatsku natuknicu, tako na priliku po prvi put i na vrtu pred sidišćem Udruge hrvatskih poduzetnikov u Ausstellungsstraße u 2. gradskom kotaru. Dva dane je bio otvo­ren i adventski sajam u Hrvatskom centru u Beču, ki je sigurno jedan od najintimnijih hrvatskih adventskih sajmov.

Prvi put Gradišćanska nagrada za inovaciju

Lani su u Gradišću progla­sili „biopreokret“. U vezi s tim zemaljski poglavar Hans Peter Doskozil i zemaljska savjetnica za agrarne posle Astrid Eisenkopf u protuli­će su predstavili plan od 12 to­čak u korist pametnoga ra­s­ta. Je­d­na od tih točak je »Gradiš­ćan­ska bio-inovacijska na­gra­da«, ku su po prvi put do­dilili u če­tvrtak, 28. novembra u zbornici Zemaljskoga sabora. N­a­gradu sa dali u č­e­tiri kate­gorija: poljoprivreda, škola, pre­djelanje i projekt svitionika.

Tagovi: 

Kolo-Slavuj u okviru serije adventskih koncertov predstavlja i novu CD-jku „Žajačimo maljahnomu“

Folklorni ansambl Kolo-Slavuj je u nastavku lanjskih us­­pješnih adventskih koncertov „Zajačimo maljahnomu“ ljetos snimio i publicirao no­sač zvuka, CD-jku s istim naslovom. U tom svojem adventskom programu Kolo-Slavuj interpretira i prezentira kršćanske narodne napjeve kao i crikvene liturgijske jačke iz svih krajev kade živu gradišćanski Hrvati kao i iz Hrvatske. Posebno žarišće pritom leži na jačka Hrvatov na Hati, osebujno napjevov iz Hrvatskoga Jandr­o­fa i Pandrofa, s ciljem da bu­du izvodjene i objavljene jačke ke su rijetko komu još pozna­te ili pak jur zdavno bile pozabljene (G. Novak-Karall).

Tagovi: 

»Dan crikvene muzike« u Trajštofu

CrikvEni zbor Svetoga Lov­renca Trajštof pod peljanjem stud. nadsavj. mag. Zlatke Gieler ima jur dugu tradiciju u ovom selu na Poljanci i je poznat širom Gradišća. Ov zbor je utemeljen u jeseni 1965. kao mišoviti zbor pod peljanjem Zlatke Gieler. U prethodni ljeti je ženski ansambl uz peljanje školnika i kantora Alfonsa Kornfeinda bio oblikovao sv. maše pri­likom crikvenih svetačnosti. Zbor je po intenzivni proba prvi put stupio na pozornicu na Božić 1965. U sljedeći ljeti je po tradiciji nastupao na Božić, na Vazam, na Tijelovu kao i pri drugi poseb­ni i istaknuti prilika.

Tagovi: