Klapa Dičaki skupa s dolnjopuljanskom dicom u crikvi u Dolnjoj Pulji

   foto: jelka perušić