Advent u Filežu

Datum: 
sub, 12/21/2019 - 17:00

FILEŽ (21. decembar) — Advent u Filežu; izložba umjetnikov, prodaja božićnih driv, pecivo i zakuhano vino; subotu, 21. XII. (od 17.00) pred crikvom.

Od ovoga 2020. ljeta ćemo sami morati pojti „u akciju“

Petar Tyran

Po podjeli pinez iz savez­noga lonca za podupira­nje narodnih grup u Au­striji svenek je nezadovoljnih i još manje zadovoljnih. Ako se radi samo o predlogi doti­čnih Narodnosnih vijećev (Savjetov o narodni grupa) Savezno kancelarstvo u princi­pu svaki put prihvaća predložene svote za izabrana dru­štva i organizacije. Ali prije toga odredi koliko stoji na ra­spolaganje. Posebno je zanimljiva pojava po sjednici hr­vatskoga Narodnosnoga vije­ća srijedu, 11. decembra, u koj su se — kako jur u dani pred tim dogovoreno od čelnikov Vijeća, dakle zastupnikov p­o­litičkih stranak i vrhovnih društav — odlučili da ćedu Hrvatskomu štamparskomu društvu opet skratiti godišnju subvenciju — ali zato Crikvi dati već. Da, i Hkd je popustio u 1000 € u korist Hak-a, isto tako je i Hkdc popus­tio 1.400 €. Hštd je morao popustiti 11.100 €. Zato će Cri­kva dostati za 15.000 € već a društvo Hrvat S.A.M po prvi put 2.500 €. To ide, jer neka mala društva su ispala ili nisu stavila molbe. Tako je ukupna svota od jedan milijun i 110.600 € ka stoji na ras­po­laganje za 2020. ljeto.

Šarec korušku Slovenku Angeliku Mlinar iz susjedne države želji imenovati svojom ministricom

Slovenska vlada potvrdila je u četvrtak, 12. decembra p­o­stojanje „nacionalnoga inter­esa“ da austrijska političarka i koruška Slovenka Ange­lika Mlinar dostaje slovensko državljanstvo, ča je uvjet za nje izvanrednu naturali­za­ciju, pa bi ona uskoro mog­la postati ministricom za razvoj i kohezijsku politiku u vla­di premijera Marjana Šareca.

Tagovi: