Žabljak i Folklorni Woodstock u Gerištofu ponovno pokazao i dokazao kako je živa naša muzička scena

U Gerištofu su od petka, 30. augusta do nedilje 2. septembra priredili seosku feštu Žabljak, ka bi mogla nastati tra­dicija. Trodnevnu feštu prire­dio je tamburaški sastav Zele­njaki skupa sa svimi seoskimi društvi a pred svim i s nogometnim društvom SC Geriš­tof. Žabljak otvorili su petak navečer s izložbom trih likovnih umjetnikov u ateljeu Paulič: Romana Schweiger-Domnanović, Franjo Kröpfl i Herbert Paulič. Izložba je otvorena mi­sec dan dugo svaki vik­end ili po dogovoru s umjetniki.

Izložba 19. EU-art-networka u Uzlopu

U Čelajevom malinu u Uzlopu su petak navečer otvorili izložbu ljetošnjega 19. EU-art-network simpozija u kom su sudjelovali 22 umjet­niki i umjetnice iz devet zemalj i su se bavili identitetom i geslom „Ja nisam, ča sam...“.

Pri ljetošnjoj djelaonici je sudjelovao i slikar Klaus Ludwig Kerstinger, ki vuče korijene iz Velikoga Borištofa. On se u svoji slika bavi raz­ličnimi aspekti vlašćega ide­n­titeta i svakidašnjice. Kao gradišćanskomu Hrvatu mu je dvojezičnost važna, a to ilustrira i na slika.

Tagovi: 

Za dvojezično (i hrvatsko) podučava­nje u OŠ Gradišća fali 9 učiteljev/ic

Za 32.000 gradišćanskih školarov i školaric je pandi­ljak, 2. septembra počelo no­vo školsko ljeto. Od toga se 1.438 dice u dvojezični razredi osnovnih škol uči hrvat­ski. 336 školarov iz dvojezi­č­nih škol je pandiljak imalo svoj prvi školski dan. U novi sridnji škola Gradišća je 150 dice u dvojezični razredi.

Tagovi: 

Na gradišćanski škola ćedu pojačano podučavati engleski — i s materinci

Kih 2.660 školaric i školarov u Gradišću je 2. septembra došlo novo u školu. Ukupan broj dice u osnovni škola je 10.627. „Za mnoge rodite­lje, pred svim i za one ke s­a­me od­gajaju dicu, to znači financijsko opterećenje kad nje­va di­ca stupu u školu. U ovoj te­­škoj fazi kanimo pod­upirati obitelji pinezi za po­četak ško­le“, je rekla zemaljska sav­jetnica za obrazovanje Daniela Winkler u sku­pnoj presskonferenciji s obrazovnim direktorom Heinzom Josefom Zitzom 28. augusta u koj su predstavili novotarije i te­žiš­ća u škol­skom ljetu 2019./ 2020.

Tagovi: 

Od stovetoga do tisućitoga uoči početka novoga školskoga ljeta

Petar Tyran

Evo, prazniki su opet mi­mo. Opet počinje škola a za neke je to uopće prvi put da stupu u školski razred. Tako barem mislu oni, ki su jur dugo stupili iz škole, ki su davno zrasli iz školskih ška­m­ljov i ki zapravo već nimaju pojma ča je danas škola i ka­ko se danas podučava i ča se je sve preminilo kod učiteljev i da ima danas još samo jako malo učiteljev ali pred svim učiteljic, da pedagogice danas imaju sve manje oblasti i da nimaju autoriteta u razredu, da su roditelji postali sve samosvisniji i da učiteljice zapravo uopće već nimaju ni­kakove mogućnosti da „disci­pliniraju“ dicu, da se kumaj ča usudjuju potribovati bez da bi je u isti čas sprohadjao strah od roditeljev i da bi je negdo optužio i da ih negdo ide optužiti u Školski savjet, dakle na najviše mjesto (ko se u medjuvrimenu zove O­brazovna direkcija), ...

Studijska fešta Orf-a

Datum: 
ned, 09/08/2019 - 11:00

ŽELJEZNO (8. septembar) Studijska fešta Orf-a;

nastupaju uz druge tamburaši Hatskoga ko­la pri pomašnici (11.00) uza to ćedu poznate šlager- i pop-zvijezde kao npr. Waterloo i Nik P. zabavljati goste do18.00;

nedilju, 8. IX. (11.00-18.00) u zemaljskom studiju Orf-a Gradišće.

Hrvatsko shodišće u baziliki pod glesom „375 ljet milosna kapela“

Datum: 
sub, 09/14/2019 - 18:00

LOVRETA (14. i 15. septembar) — Hrvatsko shodišće u baziliki pod glesom „375 ljet milosna kapela“;

 

subotu, 14. IX. sv. oče­naši (18.00), sv. maša i ophod sa svi­ća­mi (19.00) pak slijedi noć­no virostovanje;

nedilju, 15. IX. sv. maše (8.00 i 10.00, ku obliku­je folklo­r­na grupa Poljanci).