Završeno preobraženje obrazovne direkcije

S 1. septembrom o. lj. Obrazovna direkcija Gradišće je nadomjestila Zemaljski školski savjet. Ča to znači i ča sve je novo, kao i o aktu­alni obrazovnopolitički te­ma četvrtak, 23. augusta informirali su obrazovni referenti zem. poglavar Hans Niessl, obrazovni direktor mag. Heinz Zitz i prof (SŠ = FH) mag. dr. Michael Roither, vicerektor za Internacionalne posle na Stručnoj visokoj  školi (SŠ) Gradišće.

Tagovi: 

Anton Lehmden (1928.-2018.) bio je povezan i gradišćanskimi Hrvati

Ugledni, poznati i priznati austrijski likovni umjetnik i član grupe, ka je u 60-i ljeti kreirala »Fantastični reali­zam« slikar Anton Lehmden je umro 7. augusta u 90. lj­e­tu života. Suosnivač spomenute »Bečke škole fantastičkoga realizma« je u minuli desetljeći živio i djelao u baroknom kaštelu u Keresturu. Redovito je sudjelivao i s gra­dišćanskimi Hrvati, na zadnje lani u jeseni kade je Hrvatski centar u kaštelu u Ke­resturu skupa s prof. Lehmdenom otkrio spomenploču Grguru Pythiraesu Mekiniću (* 1534.), protes­tan­t­skomu svećeniku, ki je umro 1617. u K­e­re­sturu. Mekinić napisao je i izdao u Keresturu zapa­d­nougarskim, danas gradiš­ćanskim Hrvatom, prve cr­i­kvene pjesmarice (1609. i 1611.) u hrvatskom jeziku, takozvane »Duševne pesne« 1609. i 1611. ljeta.

Austrijski tužitelj istražuje školarsku igru „časnikov SS-a“ i „Židovov“

CUNDROF — Skupina gr­a­dišćanskih osnovnoškolarov je pod istragom potom kad su se igrali i glumili nacističke SS časnike (Offiziere) i Židove, p­o­kidob su prethodno pogledali film u kom je antifašisti­čki dr­u­štveni eksperiment pošao po krivu, rekao je glasnogovornik tužitelja 9. augusta. Incident se je dogodio kada su 14-ljetniki učili o Drugom svitskom boju i nacionalsocijalizmu u svojoj školi u sjeverogradišćanskom Cu­ndrofu u istočnoj Austriji, rekao je odvjetnik dice An­dreas Schweitzer za dpa.

Nova privatna TV-emisija Mi Hrvati variatio delectat iliti promjena veseli

Petar Tyran

Odredjeni krugi, ki su na mediji zainteresirani su jur željno čekali novu, privatnu TV-emisiju na hrvat­skom jeziku Mi Hrvati. Ra­di se zapravo (zasada još do­kle ne bude uključena i Ma­djarska) o dvotajednoj emisi­ji, ka se pravoda ponavlja a putem interneta se more gledati polag želje i zanimanju svaki čas. Ovo je prvi put da se je ovakov projekt ugodao i mogao ostvariti a se ima za­hvaliti u prvom redu uporno­s­ti i angažmanu Martina Iva­n­čića, ki je upućen u kanale i kako dojti do sredstav iz Europske unije i ki je i u Gradiš­ću u najviši mjerodavni poli­tički krugi tako dobro umri­žen, da je mogao nauditi ovu veliku ribu u EU-jezeru.

Europski dan jezika

Datum: 
sri, 09/26/2018 - 19:00

BEČ (26. septembar) — Europski dan jezika: Jezik & Obrazovanje;

Slovenski institut na Dunaju & Hrvatski centar Beč povodom »Europskoga dana jezi­kov 2018.« pozivaju na predava­nje o „Volksgruppensprachen: Bildung im urbanen Raum — Grundlagen - Status quo - Zukunfts­per­spektiven“;

referenti: dr. Dieter Halwachs (Sveučilišće Graz), inž. Karl Hanzl (Komenský škol­sko društvo) i zastupniki narodnih grup s primjeri o obrazovni po­nuda na jeziki narodnih grup;

srijedu, 26. IX. (19.00);

Sveta maša prilikom 100. rodjendana prof. Ferija Sučića

Datum: 
ned, 09/30/2018 - 09:00

KLIMPUH (30. septembar) — Prilikom 100. rodjendana utemelitelja Tamburice Klimpuh, prof. Ferija Sučića Tamburica Klimpuh će oblikovati sv. mašu u farskoj crikvi Klimpuh;

nedilju 30. IX. (9.00); na programu su i jačke pjesmice Ferija Sučića.

Po maši je spominjanje na Ferija Sučića i otkrivanje spomenploče na Crikvenom trgu (poklonila je općina);

potom agapa.

Centar.Razgovor

Datum: 
sri, 10/03/2018 - 20:00

BEČ (3. oktobar) — Centar.Razgovor;

Petar Tyran razgovara s nad­zornicom za hrvatsko školstvo u Gradišću mag. Karin Vukman-Artner;

srijedu, 3. X. (20.00), Hrvatski centar Beč, 4., Schwindgasse 14.