O majko, što me rodi

U naši hrvatski govori dob­ro čuvamo perfekt (prošlo vri­me) i pluskvamperfekt (pret­prošlo vrime), jer su nam potribni za našu komunikaciju o čemu, ča je jur pro­šlo: Kade si bila? (prošlost) „Prosio sam (prošlost) du­šu, ka mi je prstanj bila dala (pretprošlost) na spominak, neka mi oprosti.“ (Fridrik Bi­n­tinger).

Zaklada »Agostina Piccoli« moliških Hrvatov iz Mundimitra asocirana u FUEN

MUNDIMITAR — Antonio Sammartino je 1999. ljeta ute­meljio Zakladu Agostina Piccoli, ka se bavi prije svega moli­škimi Hrvati, istraživanjem, ga­je­njem i očuvanjem njeve jezi­čne bašćine tr promiče sve vr­s­te aktivnosti ke pridonosu oču­vanju kulture i tradicije moli­ških Hrvatov. Ljeta 2004. je Sammartino imenovan p­o­čas­nim konzulom RH u Italiji.

63. Kongres FUEN-a kod Zapadnih Frizov u Nizozemskoj — i s moliškimi Hrvati

Unutar Federalističke unije europskih narodnosti (FUEN) gradišćanski Hrvati su jur desetljeća dugo zastupani, ne samo kao člani nego i u različni odborni i predsjednički funkcija, aktualno Hrvatsko kulturno društvo u Gradiš­ću i Hrvatski centar – Beč zastupaju gradišćanske Hrvate u Austriji i ukupno imaju šest glasov (svaki po tri). Kongres su održali od 20. do 24. junija 2018. u gradu Le­e­uwarden (na friskom Ljouwert), kih 130 km sjeverno-istočno od Amsterdama. Domaćin je ov put bio Sa­vez Zapadnih Frizov u Nizozem­skoj. Gradišćanske Hrvate su zastupali Gabriela Novak-Karall, Tibor Jugović i Pe­tar Tyran.

Festival hrvatske kulture u Slovačkoj je postao dio opće kulture (2)

Petar Tyran

Se je nešto preminilo od 1989. ljeta, dakle do 1. »Hrvatskoga festivala« u Devinskom Novom Selu u Sl­ovačkoj do dana današnjega, dakle do 30. po redu ovo­ga »Festivala hrvatske kulture«? U Hrvatski novina smo pratili zapravo svaki festival od tada a bilo po mogućnosti i nazoči na svakom od ovih festivalov i opširno i temeljito izvješćavali o nji. Činjenica je da je ov festival na livoj ubro­vi rijeke Morave, prik puta dolnjoaustrijskoga, moravsko­poljskoga Schlosshofa po­stao institucija ne samo za Hrvate s liva Dunaja u Slovačkoj, nego i za one na desnoj strani Dunaja, južno Požuna, ki sami sebe jasno smatraju gra­dišćanskimi Hrvati (kad su do 1947. bili dio Madjarske a tim do 1921. ljeta skupa s onimi u nekadašnjoj pokrajini Burgenland — a za sve skupa je Mate Meršić Miloradić ta­da izmislio pojam Gradišće a tim i gradišćanski Hrvati).

Otvaranje izložbe »Slikanje krajolika« iz zbirke Infeld

Datum: 
pet, 06/29/2018 - 19:00

TRAJŠTOF (29. juni) — Turistički savez i općina pozivaju na otvaranje izložbe »Slikanje krajolika« iz zbirke Infeld;

pozdrav: načelnik Viktor Hergović i Wolfgang Zemljak, turističkni savez,

o izložbi: Karolj Palković;

otvara zem. savj. mag. Hans Peter Dos­kozil;

muzičko oblikovanje: Trio – Guillen;

petak, 29. VI. (19.00) u farskom škadnju Trajštofa (iz­ložba je otvorena do 18. VIII.).