Novi polet za inicijativu gradjanov širom Europe Minority SafePack u korist manjin

Europska inicijativa gradjanov Minority SafePack je do sada najveća i najznačajnija akcija solidarnosti au­tohtonih, dakle starosjedila­čkih manjin u Europi. Jedan milijun potpisov za mnogostrukost Europe neka bude povod za EU, da poboljša obrambu za pripadnike nacionalnih i jezičnih manjin i da jača kulturnu i jezičnu mnogostrukost Unije. Za to su potribne političke mjere u područji regionalni i ma­njinski jeziki, obrazovanje i kultura, regionalna politika, participacija, jednakost, audiovizualne medijske službe i drugi medijski sadržaji i regionalna (državna) potpora.

Tagovi: 

Prva sjednica 2. saziva Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan RH

Drugoga dana rada Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske, članice i člani Savjeta raspravljali su o konkretni otvoreni pitanji i tema ke su ključne za unapredjenje odnosev RH s Hrvati izvan RH. Tako je iz­med ostaloga razgovarano o mogućnosti olakšavanja postu­pka sticanja hrvatskoga dr­žavljanstva. Naime, za­klju­če­no je kako ta proces, posebice za pripadnike hrvat­sko­ga naroda 2., 3. i 4. generacije hrvatskih iseljenikov, predstavlja kompliciranu pr­o­ceduru ka, pri tom, često i predugo dura. U cilju rješavanja toga problema, osnovana je djelatna skupina ka će prve prijedloge donesti do protulića ovoga ljeta.

Diboki naklon pred ansamblom Kolo-Slavujem: izvodjači, koreografi i aranžeri

Petar Tyran

Minulo ljeto je završilo nevjerojatnim vrhun­cem na polju narodne muzike. Nadregionalni folklorni ansambl gradišćanskih Hrvatov Kolo-Slavuj je objavio svoj do sada najopširniji i najopsežniji muzički opus, nosač zvuka, kompaktnu di­sketu »Šarolikolo«. Ovde se radi o diskografskom pothva­tu da se na jednoj CD-jki ob­javi cijeli program, ki je ov ansambl predstavio prilikom svojega jubileja 45-ljetnoga postojanja (1971.-2016.) i pri­kazao u dvi fenomenalni nastupi: u južnogradišćanskom Pinkovcu a malo kasnije i u bečkom kazališću Odeon.