Primarne oznake

Datum:

21/06/2020 - 16:00

VELIKI BORIŠTOF — nedilja, 21. VI. (16.00) će referirati o temi „Jezik Miloradićeve Slovnice i nje uticaj na književni jezik gradišćanskih Hr­vatov“; ulaz dobrovoljni dari.
Prof. dr. sc. Zorka Kinda-Berlaković će se u predavanju baviti okolnosti nastajanja Slovni­ce i samim sadržajem Miloradi­ćevoga jezičnoga priručnika, ali i njegovim uticajem na daljnje formiranje književnoga jezika gradišćanskih Hrvatov. Predavanje je nastavak referata pri simpoziju prilikom 100. obljet­nice Slovnice Mate Meršića Mi­loradića, održan u Kugi u novembru 2019. ljeta.
Rodjena Velikoborištofka, prof. Zorka Kinda-Berlaković, zapo­slena je od 1997. ljeta na Sve­učilišću u Beču, kade predaje jezikoslovlje, arealne i kulturne znanosti i didaktiku. Od 2016. ljeta ima profesuru za „Hrvat­ski i većjezičnost“ a pelja i studij „Hrvatski/Gradišćanskohrvatski“ na Pedagoškoj visokoj školi Gradišće. Potpredsjednica je Društva za kroatistiku. Dosad je iz oblasti jezikoslov­lja objavila deset knjig i dr.