Primarne oznake

Datum:

15/09/2018 - 19:30

VELIKI BORIŠTOF — subotu, 15. IX. (19.30) prezentacija knjige Ruth Steindling, Claudia Erdheim »VILMA STEINDLING. Eine jüdische Kommunistin im Widerstand«;

prezentacija Ruth Steindling; (20.30) Spomen-ljeto: 18.-38.-68.-2018. Ova ljeta su ostavi­la svoj pe­čat! Mlada Kuga re­zimira! Čitaju­ći, predavajući. pjevajuć, sudi­o­niki: Marko Blažeta, Konstan­tin Vlašić, Sebastijan Pauer,  Klaudija Fellinger, Justin Ko­d­nar, Zrinka Kinda, Štefan Pauer, ozbiljan, skuri­lan i satiričan po­gled mladih Kuga-aktivistov na dogadjaje u ovi ljeti.