Primarne oznake

Datum:

05/05/2018 - 19:00

FILEŽ (5. maj) — Likud i Općinska knjižnica pozivaju na veliku svetačnu priredbu »100 ljet Republika Austrija«.

 

Na programu stoju kratke povijesne ana­lize časa po 1. i pri 2. Svit­skom boju:

dr. Vince Kolnhofer (Raspad A-U-Monarhije),

doc. dr. W. Maderthaner (Stvaranje Rep. Au­strije i razvitak 1918.-2018.),

akademik dr. N. Benčić referira (Posljedice za Gradiš­ćanske Hrvate),

cand. phil. M. Schreiber (Filež u 2. Svitskom boju).

 

Nadalje M. Jordanić (Fi­lež pred 100 ljeti) i živi svidoki, muži i žene u starosti prik 80 i 90 ljet, sa svojimi uspomenami na stare čase;

 

priredba će biti u­potpunjena živom muzikom, dokumentarnim filmom.