Primarne oznake

Datum:

15/10/2017 - 14:45

PRISIKA (15. oktobar) — Zbir­ka sakralne umjetnosti Hrvatov u Madjarskoj prilikom 50. obljet­nice reformacije poziva na preda­vanje dr. Nikole Benčića „Protes­tantizam i gradišćanski Hrvati“;

nedilju, 15. X. (14.45);

u izložbi kažu Lutherovu Postillu, štampanu u Wittenbergu 1575. ljeta.