Zemlja Gradišće je preuzela obavezu, da jamči za pet milijuni eurov za navodne malverzacije u Commerzialbanki. Da bi svi privatni ula­gači mogli raspolagati barem s nekom svotom pinez, omogućeno je otvaranje odštetnoga konta s okvirom do m­a­ksi­malno 1000 eurov.

ŽELJEZNO — Zemaljski poglavar Gradišća pozvao je za­stupnike peljajućih bankov u Gradišću da bi na brzo sazvanom bankovnom vrhu omogu­ćili da barem mali privatni ula­gači dojdu do svojih pinez.

Nije to samo nesebičan akt u korist štedišev, šparačev, ne­go su svi oni, ki su dosada bili mušterije Commerzialbanke u Matrštofu sada potencijalne mušterije drugih bankov. A za nje se tribaju sada pobrinuti da bi je raspodilili.

(uredn.)

Kategorije