Izbori za farski tanač su jasno pokazali sliku o aktualnoj situaciji u pojedini fara Gradišća. Povezanost farnika s biškupom, kot izgleda, nije garant za visok broj aktivnih vjernikov.

GRADIŠĆE — Predzadnji vikend se je u 171 fari u Gradišću odibrao novi farski tanač. Tokom zadnjega tajedna je Biškupija objavila listu s brojem sudionikov, kade je bilo krivih brojev. I izbori u svakoj fari nisu bili polag obnovljenoga izbornoga reda.

Jasan prekršaj u Filežu

U hrvatskom dekanatu u sridnjem Gradišću je došlo do brojnih prekršajev izbornoga reda. Kot primjer Filež. Ovde se je odlučilo za model odibiranja predloženih kandidatov. Za to je bilo potribno i prvo kolo, da se more sastaviti lista osobov. Polag izbornoga reda mora izborna komisi- ja pokusiti svim ljudem ki smu birati, dati mogućnost da sudjeluju. Samo po maši diliti čedule i onda nek u crikvi pobirati liste na ku tu nedilju je jasno premalo.

Isto tako se nije jur 10 tajednov pred izbori objavio konkretan termin za izbore. A odibiranje mora polag izbornoga reda barem već uri durati, u Filežu se još i pol ure nije moglo birati. Nadalje odibiranje nije bilo tajno, jer nije postojalo posebno čuvano mjesto za tajno ispunjenje izbornoga lista. Tako je svaki u crikvi, kade je bilo odibiranje, u kom tom škamlju ili na oltaru birao.

Pokidob i nije bilo kuverta je bilo lako za viditi, da su brojni birači dodali druga imena, a ne načinili križić kod predloženih. A ovde se točno kaže neiskrenost, folišija i nepoštivanje regulov. Jasno stoji u izbornom redu da:

a) lista mora sadržavati po mogućnosti već kandidatov nego će biti tanačnikov

b) po mogućnosti neka bude samo jedna osoba iz iste familije na listi

c) osobe na listi se moraju barem tri tajedne pred izbori predstaviti farskoj općini

Protiv svih ovih točkov se je u Filežu, a i neki drugi seli hrvatskoga dekanata kršilo, jer je bilo već ljudi pripravno se angažirati u farskom tanaču, te osobe se ili nisu pitale, prem da su bile predložene, odnosno veljek odbile od izborne komisije. Tim da bi bilo po pravičnom djelovanju već kandidatov bi se automatski riješila i točka b).

Javno odibiranje, tajni rezultati

A objavljivanje je jur dugo slaba stran početo od biškupa ča do pojedinih farnikov. Jer najkašnje nedilju po izbori bi se morao objaviti rezultat izborov, tako da se more načiniti i prigovor, ki je ali moguć samo dva tajedne po izbori. A ov se mora pismeno dati farniku, ki mora onda prigovor i sve podloge izborov predati na biškupski ordinarij ki onda po odobrenju biškupa konačno odluči.

Jedna daljnja malenkost su bile biračke liste. Pokidob polag novoga izbornoga reda takova već nije potribna, se je od izborne komisije morala peljati i lista sa svimi osobami ka su birala, i to s punim imenom, datumom rodjenja (i sela). Na Filežu se je na praznoj čeduli samo pisalo ime osobe.

Urna, kamo su se ispunjeni listi brcali, prez kuverta, je bila prozirna.

Ovakova je bila situacija u Filežu. A pokidob u hrvatskom dekanatu već čuda ljudi ne vjeruje u iskreno djelovanje u crikvi, je bilo zanimanje za odibiranje jedno od najslabijih u cijelom Gradišću. Objavljena štatistika u Glasniku ima dodatni problem, da za ove izbore ne postoji konkretni broj biračev. Jer uz sve u selu javljene osobe smu i svi birati, ki aktivno sudjeluju u farskom žitku. A tako postoji i osobov ki su bili trikrat birati.

Fare s i bez korone

Broji biračev kažu jako jasno tendenciju u Gradišću. Dokle se jedni izgovaraju da je zbog korone tako malo ljudi došlo birati, je u već ki seli bilo još i već ljudi birati nego je išlo pred koronom k maši. A ako se točnije pogleda, onda je u ti fara aktivan vjerski život, kade farnik skupa sa savjetom odluči i djeluje za ljude. Otvoreno djelovanje ko bi moralo biti za kršćane od sebe razumljivo.

U drugi fara je korona dobar izgovor za sve. I da se skraćiva vjerska ponuda, da je manje ljudi kod maše, da već nije ministrantov, itd.