Od grofa prik škole do odluke za Austriju je bio sadržaj priredbe Austrija čita u fileškoj knjižnici. Med tim je zabavljao muzički trio.

FILEŽ — Tradicionalna akcija »Austria čita« je ljetos imala poseban vrhunac u Filežu, ali i jako šaroliku sadržajnu ponudu. Vjerojatno je zbog toga bilo zanimanje tako veliko, da se je friško napunio JUZ, ki leži nasuprot općinske knjižnice. Jedan dio gostov je zato poslušao pred stanom priredbu.

Kot prvo su zaigrali tri muzikanti iz Fileža, ki su imali svoj prvi nastup u ovoj formaciji. Franci Jordanić i Niklas Karazman na gitari, a Eva Schweighofer je popunila trio kot prateći vokal. Četira predavanja odnosno čitanja su stala na programu. Sam početak je načinila Carina Buranić. Ona je preštala pripetenje od nje praoca Karola Baidingera, ki je bio načelnik u Filežu pred 100 ljeti. Zbog njegove izreke se je odlučio općinski tanač da će Filež dojti u Austriju. (HN su pred kratkim o tom pisale).

Potomac grofa u Filežu

Drugi predavač je bio Michel Zichy. On je predstavio život svojega strica Fridješa, koga ali nij upoznao. Mladi Friedrich August Nikolaus Georg Maria Zichy je imao raka i je umro jur sa šesnaestimi ljeti, četira ljeta prije nego se je Michel Zichy narodio. Otac Fridješa, Rudolf Emanuel Jakob August Maria Zichy je napisao knjigu »Mein Sohn Friedrich« ka je bila uz vlašće uspomene iz familije baza predavanja. Ta knjiga se more u fileškoj knjižnici posudit.

Michel Zichy se je jako veselio da je imao priliku dojti opet u Filež i približiti povijest i žitak grofovske obitelji. Na konac je izrazio želju, da kot obitelj dostanu ponajzad kapelicu i mauzoleum u fileškom gaju, kade je med drugim Fridješ zakopan.

Treti dio je bio sažetak školstva u Filežu. Ovo predavanje je držao sadašnji direktor Petar Schweiger. Pri tom je spomenuo same početke školstva u Filežu ki potiču iz 1663. ljeta. Nadalje je spomenuo da su mogle biti do 1919. ljeta samo neudane žene učiteljice. Istaknuo je ulogu grofov ki su se uz crikvu skrbili za školstvo u Filežu. Predavanje je završio Petar Schweiger s izgradnjom nove škole.

Zadnjega predavača Rudija Karazmana je Heli Buranić u kratki riči predstavila, dokle je on sam preštao nekoliko šalnih odlomkov iz svoje knjige, ka se je mogla uz brojna druga izdanja edicije lex liszt12 na ov večer kupiti.

Muzički trio je med predavanji zaigrao vlašće interpretacije i hrvatskih i nimških jačak. Sam muzički završetak je imao Martin Jordanić ki je zaigrao na jednoj staroj citri.

Po priredbi su mogli brojni gosti gledati izložene slike staroga Fileža kot i peljati razgovore s nazočnimi predavači.

Slike