Pred 100 ljeti se je osnovalo jačkarno društvo Složnost u Malom Borištofu. Ovo ime su preuzeli tamburaši ki nastavljaju tradiciju narodnoga jačenja. Prilikom proslave se je predstavilo muzičko djelovanje u selu.

Mali Borištof – U Malom Borištofu su projduću subotu, 23. septembra malom priredbom svečevali 100. obljetnicu utemeljenja prvoga jačkarnoga zbora s imenom „Složnost“. Velik broj gostov je napunio dvoranu krčme Kautz-Janić, da vidu jubilarnu priredbu, ku su organizirali domaći Zbor i Tamburica Složnost, ki su i muzički oblikovali priredbu. U centru je stalo pet kratkih predavanj o stoljetnoj tradiciji zbornoga jačenja u Malom Borištofu, a po oficijelnom dijelu su još dugo zabavljali Feri i Berti.

Prvi zbor Složnost i shranjena zastava

Prvo je predavala predsjednica zbora Monika Trimmel-Roženić o utemeljenju i djelovanju prvoga zbora, ki bi ljetos svečevao svoju 100. obljetnicu postojanja.

Na inicijativu Martina Meršića ml. se je 1923. ljeta u Malom Borištofu utemeljio muški zbor „Složnost“. Nastupao je pred svim pri različni svečanosti, naticanji, pokopi i u crikvi. Djelovanje jačkarnoga društva se je samo 15 ljet po osnovanju prekinulo zbog nacionalsocijalizma u Austriji.

Kot je u svojem predavanju razložio Kristijan Stipšić, je zbor morao 1938. ljeta predati sve društvene simbole, ada društvene kapice i zastavu, ka se je 1925. blagoslovila. Pokidob zastavu nisu kanili predati, su se odlučili, da ju shranu.

Na pitanje upravnih organov, kade je, su odgovorili, da su po nastupu u Filežu bili tako pijani, da su ju izgubili. Kade su ju pak do konca Drugoga svitskoga boja shranjali, danas nikomu nije poznato.

Po boju, pri kom je 11 od ukupno 28 jačkarov poginulo, je bila početna ideja, da bi zastavu po smrti zborovodje Galusa Balogha položili u njegov grob. Ali odlučili su se za to, da ju neka čuva obitelj Stipšić. Tako jur treta generacija ove obitelji čuva zastavu staroga zbora.

Mišani zbor Složnost

Potom je predavao Feri Fellinger iz Gerištofa o tom, kako je, još kot mlad kantor u Malom Borištofu, 1987. utemeljio novi i sada i mišani jačkarni zbor. Ov je preuzeo staro ime Složnost i tako se je oživila seoska zborska povijest. Ov zbor je na početku djelovao kot crikveni zbor, a kašnje si je zavježbao i svitski repertoar za brojne nastupe izvan crikve.

Med vrhunce djelovanja društva broju uspješne turneje kot i radio-maše, ke su se po cijeloj Austriji prinosile.

Sudjelovanje s tamburaši

2004. se je pod peljanjem Manija Bintingera osnovana prva tamburaška grupa u Malom Borištofu, ka ali još nije bila registrirana kot društvo. Ovi tamburaši su pri različni priredba čudakrat nastupali skupa sa zborom Složnost.

Obadva sastavi su od toga profitirali, tako da su od oficijelnoga utemeljenja tamburaškoga društva, ko je onda isto preuzelo ime „Složnost“, u 2008. ljetu svenek skupa probali i nastupali.

U to vrime je Čajtanac Martin Omischl preuzeo i peljanje zbora i tamburaškoga sastava. Neke posebne štorice iz časa svojega peljačtva (i posebno o ondašnjoj dičjoj grupi) je Omischl povidao u okviru svojega predavanja.

Obadvi Složnosti djeluju do danas kot jedno društvo i skoro svaki put nastupaju skupa. 2019. je Arthur Rupp preuzeo muzičko peljanje društav. Prvo težišće njegovoga peljačtva je bilo revitaliziranje starijega repertoara zbora, a posebno maloborištofskih narodnih jačak.

Pri i po pauzi zbog koronavirusne pandemije se je Složnost bavila pred svim i s digitalizacijom i socijalnimi medijami. Tako imaju sada uz kanal na YouTube-u i stranicu na Facebooku i Instagramu, kade objavljaju termine svojih nastupov.

Budućnost i narašćaj

Kot glavni cilj za budućnost kani Složnost, uz daljnje proširenje repertoara, pred svim zadobiti nove člane, ar se je broj aktivnih jačkaric i jačkarov u projdući desetljeći stalno smanjivao.

Zato je i za Složnost narašćaj posebno značajan. Trenutno imaju narašćajnu grupu unutar tamburaškoga sastava, ku pelja Barbara Karall i u koj se marljivo vježbaju dvi divičice.

Složnost se ufa, da će se u budućnosti već angžiranih ljudi priključiti zboru i tamburici, tako da moru ovu jur jako staru tradiciju u Malom Borištofu nastavljati.

Po kratkoj i zasluženoj pauzi će Složnost početi s probanjem za dojduće nastupe, tako i za tradicionalni adventski koncert u decembru.

Arthur Rupp/HN

Kategorije