Dugoljetna profesorica za hrvatski jezik, stud. nadsavj. mag. Angelika Kornfeind je s koncem ovoga školskoga ljeta istupila iz učiteljske slu­žbe. Rodjena Vulkaprodr­štofka je podučavala u Že­ljeznu na dijecezanskoj gimnaziji Terezijanumu, Trgovačkoj akademiji i na Višoj tehničkoj školi, a uza to je bila peljačica djelatne grupe učiteljev za hrvatski jezik na sridnji škola. Utemeljila je folklornu grupu Poljanci u rodnom Vulkaprodrštofu, s kom je doživila puno vrhuncev i dostala priznanja.

ŽELJEZNO — Kako je za Hrvatsku redakciju Orf-a Gra­dišće rekla nadzorni­ca za hrvatski mag. Karin Vukman-Artner u škola ćedu podučavanje hrvatskoga jezika preuzeti u­čiteljice mag. Sabina Pavišić i mag. Zrinka Kin­da. Zrinka Kin­da će i naslijediti Angeliku Kornfeind i u Djelatnoj zajednici hrvatskih učiteljev i učiteljic, ki uz dru­go sastav­ljaju školske materijale na hrvatskom jeziku i su nadležni za zadaće standardizirane ma­ture na hrvatskom jeziku.

Zrinka Kinda, ka poti­če iz Beča i Bibinja odnosno i Velikoga Borištofa sada pelja Djelatnu zajednicu hrvatskih učiteljev i učiteljic.

Učiteljica hrvatskoga Ange­lika Kornfeind je koncu junija prestala podučavanjem. S po­četkom novoga školskoga ljeta je 64-ljetna išla u takozvano sabbatical ljeto. Zatim će u mirovinu, je rekla Karin Vukman-Artner, ali os­tat će na ras­polaganje kao stručna savjetnica, jer im je va­ž­na nje kompetencija. „Ta ki Angeliku po­zna zna, da ona neće pojti na nu­lu“  je rekla Vukman-Artner u razgovoru s Orf-om.

Angelika Kornfeind je uo­s­talom bila gost u hrvat­skoj ra­dio-emisiji Poslušajte priliku četvrtak, 13. septe­m­bra. U raz­govoru s mag. Marijanom Palatin je govorila o svojem dje­lu pri organiziranju jezičnih naticanj, projekti u Hrvatskoj i sastavljanju standardizirane mature iz hrvatskoga jezika na dotični škola.

(uredn.)

Kategorije