KLIMPUH/BEČ — Nedilju, 18. aprila su vjerniki iz Beča bili gosti na shodišću u Klimpuhu, kade gostuje kip »Putujuće Celjanske Marije«. Hrvati Beča, ki su bili domaći ove kopije Milosnoga kipa Majke Božje Celjanske 2003./2004. ljeta, su došli dijelom autobusom a dijelom piše iz Cindrofa. Klub seniorov pod peljanjem Cilke Fischer se je ganuo iz Hrvatskoga centra autobusom, a grupa pišakov, to je takozvana „Celjanska braća“ pod peljanjem Štefana Novaka se je stala kod njega doma u Cindrofu. Odanle su pak piše išli u Klimpuh kade su svetačno ulazili u crikvu. Svetu mašu je služio mons. kan. Tome Krojer, ki je ujedno i dušobrižnik Gradišćanskih Hrvatov u Beču. Po sv. maši i kratkom druženju s Klimpušci su seniori išli na objed Šimi na rastok, a ostali su se zbog gužve opet vrnuli piše u Cindrof, kade su na vrtu Štefana Novaka uživali u južini. Ljetošnje veliko Marijansko shodišće u štajersko Celje će biti 27. do 29. augusta. Tom prilikom će se po staroj tradiciji kip »Putujuće Celjanske Marije« predati drugoj hrvatskoj fari. Klimpušci ćedu ov kip predati hrvatskim vjernikom iz Hrvatske katoličanske misije am Hof u Beču. Po prvi put će se zbog velike potražnje raspoloviti gostovanje ovoga kipa. U Beču će biti do 25. marca 2011. ljeta a onda pak putuje dalje u Bizonju (Bezenye/Pallersdorf) u Ugarsku.

Kategorije