Po terorističkom napadu motiviranoga islamizmom pandiljak, 2. novembra u središću Beča, ki je na noge podigao ne samo austrijski glavni grad i cijelu Austriju, nego i Europu i svit, austrij­ska Vlada je u srijedu, 11. novembra na konferenciji za novinare, na koj su uz savez­noga kancelara Sebastiana Kurza sudjelovali i vicekancelar Werner Kogler i minis­tar unutarnjih poslov Karl Nehammer, predstavila novi sveobuhvatni Paket mjerov borbe protiv terorizma.

BEČ — Mjere su usmirene prema „potencijalnim ugroziteljem“ austrijskoga društveno­ga poretka i ljudi tr političkoga islama, a cilj im je dati bitni doprinos spričavanju ekstremi­stički i islamistički motiviranih napadov u Austriji.

Predvidjene konkretne mje­re za prevenciju od ekstremizma su elektronske nanogice odnosno narukvice za osobe ke su prijetnja, grožnja za sigurnost zemlje i nje gradjanov i potom kad su izašli iz zatvora, ča je pokazao teroristički na­pad u Beču, rekao je Kurz dodavši: „Dogovoreno je da se za džihadiste osnuje ustanova slična onoj za psihički poremećene počinitelje protuprav­nih djel, u koj ćedu biti smješ­ćeni tako dugo dokle se ne deradikaliziraju“.

„Narodnjaki“ su smješćaj iz zatvora otpušćenih počinite­ljev terorističkih djel pod nad­zor u takove ustanove nazvali „preventivnim zatvorom“.

Borba protiv terorizma

Daljnje donesene mjere su oduzimanja austrijskoga držav­ljanstva, za one ki imaju dvoj­no državljanstvo, oduzimanje vozačke dozvole kao i znatno strože zakonske odredbe o po­sjedovanju oružja. Planirana je i dopuna odredbov Kaznenoga zakona vezanih uz učin­ko­vitu borbu protiv vjerski mo­tiviranoga ekstremizma (političkoga islama), kao i zatvara­nje džamijov i ekstremističkih i kulturnih udrugov kod sumnje u terorističku propagandu, a bit će napravljen i registar ima­mov u Austriji, tr donesene mjere za spričavanje financiranja iz inozemstva.

„U borbi protiv političkoga islama upeljat ćemo politički islam kao krivično djelo, ka­ko bi mogli djelovati protiv onih ki nisu teroristi, ali stvaraju plodno tlo za terorizam“, pojasnio je kancelar Kurz.

„Naša zemlja tuguje za žrtvami, tuguje zajedno s onimi ki su ostali iza njih, ali sve to naravno, nije dost“, rekao je austrijski kancelar dodavši: „Protiv terorizma se mora boriti svimi sredstvi. U Austriji je bilo prik 300 takozvanih Fo­reign Fightersov, dakle osob ke su ili otišle u Siriju i Irak — ili najmanje to pokušale — kako bi onde ubijale i sil­o­vale“. Is­taknuo je kako je „otprilike po­lovica njih još na boj­ni podru­čji ili su poginuli, a druga polovica se je vrnula u zemlju“.

„Kod tih osob se radi o vri­menski tempirani bomba“, ustvrdjeno je na pressici, a me­diji su odmah objavili kako to znači da Austrija ima još 150 takovih „bombov“.

Vicekancelar Kogler je re­kao kako Paket mjerov protiv terorizma nije usmiren samo protiv terorističkoga djelova­nja islamistov nego i neonacis­tov. „Islamisti i neonacisti ima­ju isti cilj, a to je podjela dru­štva i destabilizacija solidarno­sti i zajedničtva“.

(S. Herek)

Kategorije